Om vårdprocessarbetet

Vårdprocessen leds av en regional processägare som driver utvecklingsarbetet tillsammans med utvecklingsledare på RCC Väst. I processarbetet ingår även en vårdprocessgrupp som består av representanter från sjukvården, kommunerna samt vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen.

Följande personer arbetar med den palliativa vårdprocessen:

Maria Johansson

regional processägare palliativ vård

Närhälasan, Frölunda vårdcentral

Maria Calissendorff

regional processägare palliativ vård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Carina Mannefred

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Vårdprocessgruppens uppdrag

  • att sprida kunskap om nationella riktlinjer och vårdprogram,
  • att delta i arbetet med styrande dokument såsom bland annat regionala medicinska riktlinjer,
  • att följa upp den palliativa vården utifrån Svenska palliativregistret,
  • att arbeta med mål och mätetal utifrån patientens behov,
  • att arbeta för att stärka patientens ställning,
  • att arbeta med kunskapsöverföring.

Målet är att skapa en jämlik palliativ vård som genomgående håller hög kvalitet, oavsett var patienten vårdas.

Vårdprocessgruppens representanter arbetar utifrån den gemensamma uppdragsbeskrivning som är framtagen genom Regionalt cancercentrum väst. Vad som särskiljer den palliativa gruppens arbete från övriga vårdprocessgrupper är att arbetet inte enbart riktar sig till cancerpatienter, utan till alla som är i behov av palliativ vård oavsett vårdform i Västra sjukvårdsregionen. 

Aktuellt arbete

Under 2016 arbetar vi bland annat med:

  • Handbok för läkare inom primärvården, som kommer att testas i Skaraborg.
  • Checklista för palliativ vård i livets slutskede, som kommer att testas av personal på en medicinavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.
  • Regionala medicinska riktlinjer revideras under året.

Dialogturné till alla sjukhusen i Västra Götalandsregionen planeras under oktober månad, för att föra en dialog om den palliativa vårdprocessen vid de olika sjukhusen.  

Vårdprocessgrupp Palliativ vård 

Alingsås lasarett
Ulla Brangstad, sjuksköterska, Palliativa teamet

Kungälvs sjukhus
Inga Estborn, läkare, AVH-teamet
Marie Johansson, sjuksköterska, AVH-teamet

NU-sjukvården
Lena Lundorff, läkare, Palliativa enheten
Liselott Osberg Ferm, vårdutvecklare, Palliativa enheten

Skaraborgs Sjukhus
Monika Eriksson, verksamhetsutvecklare
Annika Landström, processchef palliativ vård
Eva Mannesson, sjuksköterska, Kvinnokliniken
Anna-Carin Nordström, sjuksköterska, Palliativa teamet Lidköping

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Inger Benkel, socionom, Palliativt centrum, Högsbo
Linnea Carling, sjuksköterska, vårdenhetschef, Högsbo slutenvården
Marie Swahn, överläkare
Gunnar Eckerdal, läkare, Jubileumskliniken
Wilhelmina Näs, läkare, Medicinkliniken Östra
Maria Taranger, verksamhetschef, Medicinkliniken, Östra

Södra Älvsborgs Sjukhus
Malin Bark, sjuksköterska, Palliativa enheten
Anna Hemming, överläkare, Palliativa enheten
Ingela Trevena, sjuksköterska, Palliativa enheten

Primärvården
Maria Johansson, läkare, Uddevalla MÄVA

Region Halland
Katarina Engström, Läkare, processansvarig palliativ vård
Laila Hansen, sjuksköterska, Palliativa teamet Falkenberg
Annelie Kilersjö, sjuksköterska, Palliativa teamet Kungsbacka
Anna-Lena Magnusson, läkare, Palliativa teamet Kungsbacka
Yvonne Thomasson, sjuksköterska, Palliativa teamet Varberg

Kommunala representanter
Ingrid Löfstaf, Medicinska ansvarig sjuksköterska/MAS, Lundby, västra Hisingen
Idalena Svensson
Forozan Magouli, Medicinska ansvarig sjuksköterska /MAS, Tibro kommun
Ulla Wessman, Medicinska ansvarig sjuksköterska /MAS, Partille kommun

Vårdsamverkan Fyrbodal
Anna-Karin Lindblom, Medicinska ansvarig sjuksköterska/MAS, Åmåls kommun 

Närvårdssamverkan i södra Älvsborg
Ingela Sunneskär, representant i Styrgrupp Närvårdssamverkan och Medicinska ansvarig sjuksköterska/MAS, Bollebygds kommun,

SIMBA
Marie Hultman, sjuksköterska

Hospice Gabriel
Pia Gustafsson, verksamhetschef, sjuksköterska

RCC Väst
Elisabet Löfdahl, Regional Processägare
Karin Abrahamsson, Administratör
Louise Holmqvist, Patient/närståenderepresentant
Jan-Åke Simonsson, Patient/närståenderepresentant
Carina Mannefred, utvecklingsledare
Jessica Mellquist, utvecklingsledare

Faktaägare: Maria Calissendorff, regional processägare palliativ vård
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Sidan uppdaterad: 11 juli 2017