Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Målet är att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina unika situationer, behov och egna resurser, vilka kan skifta under processen. Cancerrehabilitering innebär att se hela människan i sitt livssammanhang.

Exempel på rehabiliteringsinsatser:

• krisstöd i samband med utredning, diagnos, behandling och efter behandling
• mobilisering och fysiska rehabiliteringsåtgärder för att återfå och bibehålla funktioner
• insatser kan vara av social karaktär så som information om samhällets resurser
• psykologiskt stöd och råd för att till exempel vara fysiskt aktiv i syfte att orka sina behandlingar och förebygga fatigue
• vissa rehabiliteringsbehov, till exempel lymfödem, kan vara behandlingskrävande livet ut

Fördjupad information om cancerrehabilitering inklusive bedömning och insatser finns i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Där belyses även närståendes situation och behov av stöd, och att barn som anhöriga har lagstadgad rätt till information, råd och stöd då en vuxen i familjen är svårt sjuk.

Behov av rehabilitering

Cancerrehabilitering är aktuellt under hela processen från misstanke om cancersjukdom och framåt. Behov av rehabilitering ska därför bedömas regelbundet. Patient och närstående ska återkommande få information om vilka rehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka insatser som erbjuds. I patientens skriftliga vårdplan, Min Vårdplan, ska cancerrehabilitering ingå.

Såväl patienter som närstående kan omfattas av rehabiliteringsinsatser. Närstående kan vara exempelvis partner, barn, förälder, syskon eller annan person som patienten anser sig ha nära relation till. 

All personal inom hälso- och sjukvård ska göra grundläggande behovsbedömningar och ge grundläggande insatser inom cancerrehabilitering. Vid mer avancerade behov ska patienten erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering, exempelvis kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist. Även andra professioner som sjuksköterska, läkare och tandläkare kan arbeta specialiserat med cancerrehabilitering.

Barn som anhöriga

Det femte målet i den nationella planen för cancerrehabilitering handlar om barn som närstående. Barn som anhöriga har en särställning då hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att ge information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller avlider.

För en person som är sjuk är det angeläget att få stöd i att möta barnets tankar och frågor och avlastas genom att känna att barnet får hjälp också av andra vuxna. För barn som närstående är det angeläget att synas och bli bekräftat.

Mer information:
Länkar till Nära cancer och Våga Fråga! webbutbildning.


Regionalt innehåll


Cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen

I Västra sjukvårdsregionen finns en regional arbetsgrupp som innehåller representanter från samtliga förvaltningar. Representanterna är fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, dietister eller kuratorer och är utsedda av sjukhusdirektören för respektive sjukhus. Arbetet samordnas av Chichi Malmström, utvecklingsledare psykosocialt stöd och cancerrehabilitering på RCC Väst. 

Den regionala arbetsgruppen tar fram och följer upp en regional handlingsplan för att skapa förutsättningar för en jämlik cancerrehabilitering i regionen och utgör en plattform för utbyte av kunskap, erfarenheter och lärande för verksamheterna. Det finns även regionövergripande nätverk för fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, dietister och kuratorer som arbetar med mer professionsspecifika frågor.  

Lista över representanter i den regionala arbetsgruppen för jämlik cancerrehabilitering från respektive sjukhus.

Rapporter

 

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen, 2014 (pdf)

Kontakt

Chichi Malmström

utvecklingsledare psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

RCC Väst


Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 11 maj 2017

Regional faktaägare: Chichi Malmström, utvecklingsledare psykosocialt stöd och cancerrehabilitering, RCC Väst
Regional information uppdaterad: 15 december 2015

Regionalt