Nationellt vårdprogram

12.5.2 Primär behandling vid regionala lymfkörtelmetastaser utan fjärrmetastaser (N1M0)

Rekommendationer

  • Hormonell behandling bör erbjudas (⊕⊕⊕)
  • Tidig cytostatikabehandling kan övervägas vid utbredd regional metastasering.

Alternativ för hormonell behandling:

  • I första hand bikalutamid 150 mg dagligen efter bröstbestrålning (⊕⊕⊕).
  • I andra hand GnRH-analog (⊕⊕⊕).
  • Kirurgisk kastration endast om patienten själv önskar sådan (⊕⊕⊕).