¨

Svenska registret för cancer i lever och gallvägar
Variabelbeskrivning [1]


Filtrera i variabellistan genom att skriva i rutan nedan:
Namn Kortnamn Beskrivning Typ Värdelista och värden Kommentar Tekn.namn
A_AlderDiagnos a_alderdiag Ålder vid diagnos Heltal T631141
A_AnnanTumICD10 a_anntumicd10 Har/skall patienten registreras för annan tumörsjukdom i lever/gallvägsregistret? Text 10 tecken T961670
A_AssocLeversjukdomDiabetes2 a_asslevsjkdiabet Diabetes? Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T404260
A_AtgardEnPassantKod a_atganpasskod Kod för åtgärden när tumören upptäcktes en passant. Text 5 tecken T404033
A_AtgardEnPassantText a_atgenpasstext Text för åtgärden när tumören upptäcktes en passant. Text 100 tecken T404034
A_BiopsiDatum a_biopdat Finns biopsi/cytologi av anmäld tumör som bekräftar diagnos? Datum ÅÅÅÅ-MM-DD T961669
A_Funktionsstatus a_funkstat Funktionsstatus (Performance status) enligt WHO/ECOG Lista Lever_Funktionsstatus
   = Ej ifyllt
0 = Klarar all normal aktivitet utan begränsning.
1 = Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete.
2 = Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar.
3 = Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50% av dygnets vakna timmar.
4 = Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol.
5 = Död
6 = Ej känt
T353280
A_PlanBehKemoembolisering2 a_kemoemb2 Planerad Kemoembolisering Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T628168
A_LevermetasterAnnat a_levermetann Specificerade övriga levermetastaser Text 250 tecken T345105
A_PatSoktSjalv a_patsoksj Patienten sökt själv Kryssruta T419148
A_PerformanceStatus A_PerfStat Performance enligt ECOG Lista Lever_PerformanceStatus
   = Ej ifyllt
0 = Klarar all normal aktivitet utan begränsning.
1 = Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete.
2 = Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar.
3 = Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50% av dygnets vakna timmar.
4 = Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol.
5 = Död
6 = Ej känt
T404035
A_PlanBehAnnanMetod2 a_planbehannmet2 Planerad behandling, annan metod Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T628170
A_PlanBehIngenOrsak2 a_planbehingors2 Orsak till att ingen antitumoral behandling planeras Lista Lever_IngenBehOrsak2
   = Ej ifyllt
2 = Patientens allmäntillstånd/avancerad sjukdom
3 = Patienten vill ej
4 = Tumör radikalt opererad
6 = Diagnostiska kriterier för malignitet uppfylls ej
7 = Drogbruk
T1205984
A_PlanBehMedTumBeh2 a_planbehmedtumbeh2 Planerad Medicinsk tumörbehandling Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T628169
A_PlanBehResektionskirurgi2 a_planbehreskir2 Planerad resektionskirurgi Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T628165
A_PlanBehRFAblativ2 a_planbehrfabl2 Planerad RF eller annan ablativ behandling Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T628167
A_PlanBehTransplantation2 a_planbehtranspl2 Planerad Transplantation Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T628166
A_PlanBehIngen2 a_plbehing2 Planeras antitunoral behandling Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T628164
A_RadiologiDatumAktuell a_raddataktuell Aktuell radioologisk undersökning Datum ÅÅÅÅ-MM-DD T1205762
A_RadiologiDatum a_radiodat Ange först kända datum då tumör påvisats radiologiskt (skälig misstanke om malignitet) Datum ÅÅÅÅ-MM-DD T961668
A_RemitterandeEnhet a_remenh Remitterande enhet Text 250 tecken T404029
A_RemitterandeEnhetKLKKod a_remenhklkkod Remitterande enhet, sjukhuskod Text 3 tecken T404032
A_RemitterandeEnhetSJHKod a_remenhsjhkod Remitterande enhet, sjukhuskod Text 6 tecken T404031
A_TumorAntal a_tumantal Antal tumörer Lista Lever_TumorAntal
   = Ej ifyllt
1 = 1
2 = 2
3 = 3
4 = 4
5 = 5
6 = 6-10
7 = 11 eller fler
T353313
A_TumutbredningGallvagarMatbarTumSpec a_tumugallvmattumspec Lista Lever_TumutbredGallvagarMatbarTum
   = Ej ifyllt
1 = mindre än 1 cm
2 = 1 - 3 cm
3 = större än 3 cm
T962507
A_TumorUpptKliniskDebut a_tumuppklindeb Klinisk debut Lista Lever_KliniskDebut
   = Ej ifyllt
1 = Inom en månad
2 = Inom ett kvartal
3 = Inom ett år
4 = > ett år
5 = Okänt/ej applicerbart
T1205761
A_TumorUppt a_tumuppt Hur upptäcktes tumören Lista Lever_TumUppt
   = Ej ifyllt
1 = En passant fynd i op. preparat
2 = Surveillance
3 = Kliniskt
4 = Radiologiskt en passant fynd
T404030
A_TumutbredningGallvagar a_tumutbredgallvag Lista Lever_TumutbredGallvagar
   = Ej ifyllt
1 = Nej
2 = Nedanför bifurkationen (Bismuth I)
3 = Inbegriper bifurkationen (Bismuth II)
5 = Inbegriper första delningsstället på båda sidorna (Bismuth IV)
7 = Inbegriper första delningsstället på höger sida (Bismuth IIIa)
8 = Inbegriper första delningsstället på vänster sida (Bismuth IIIb)
T961731
A_TumutbredningGallvagar2 a_tumutbredgallvag2 Tumörutbredning Gallvägar Lista Lever_TumutbredGallvagar2
   = Ej ifyllt
1 = Nej
2 = Nedanför bifurkationen (Bismuth I)
3 = Inbegriper bifurkationen (Bismuth II)
5 = Inbegriper fösta delningsstället på båda sidorna (Bismuth IV)
7 = Inbegriper första delningsstället på höger sida (Bismuth IIIa)
8 = Inbegriper första delningsstället på vänster sida (Bismuth IIIb)
9 = Multifokal tumör, kan ej klassas enl Bismuth
T1205763
A_TumutbredningGallvagarLeverartarSpec a_tumutgallvlevartspec Lista Lever_TumutbredGallvagarLeverartar
   = Ej ifyllt
1 = Hepatica communis
2 = Artärbifurkation
3 = Höger leverartär
4 = Vänster leverartär
5 = Både höger och vänster leverartär
T962509
A_TumutbredningGallvagarPortavenSpec a_tumutgallvpvenspec Lista Lever_TumutbredGallvagarPortaven
   = Ej ifyllt
1 = Porta huvudstam
2 = Höger porta
3 = Portas bifurkation
4 = Vänster porta
5 = Både höger och vänster porta
T962508
A_TumutbredningGallvagarLeverartar a_tumutngallvlevart Lista Lever_TumutbredGallvagarSpec
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
96 = Oklart/ej bedömt
T961734
A_TumutbredningGallvagarMatbarTum a_tumutngallvmatbtum Lista Lever_TumutbredGallvagarSpec
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
96 = Oklart/ej bedömt
T961732
A_TumutbredningGallvagarPortaven a_tumutngallvporven Lista Lever_TumutbredGallvagarSpec
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
96 = Oklart/ej bedömt
T961733
A_UpptEnPassant a_upptenpass Är tumören upptäckt en passant Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T345072
A_AnnanPostiReg aannposreg Om annan post i registret skall/är rapporterad. Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T544673
A_AnsvarigLakare aansvlak Ansvarig läkare Text 50 tecken T90636
A_ArendeKlart aarekla Ärendet klart, inga formulär 2 eller 3 väntas. Kryssruta T144524
A_AssocLeversjukdom aasslevsjuk Medicinsk eller associerad leversjukdom. Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90692
A_AssocLeversjukdomAnnan aasslevsjukann Annan sjukdom som skall specificeras, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. Kryssruta T90701
A_AssocLeversjukdomAnnanSpec aasslevsjukannspec Specificerad annan sjukdom, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom och annan sjukdom. Text 50 tecken T90702
A_AssocLeversjukdomCholangit aasslevsjukchol Scleroserande cholangit, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. Kryssruta T90694
A_AssocLeversjukdomCirrhos aasslevsjukcirr Primör biliär cirrhos, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. Kryssruta T90693
A_AssocLeversjukdomDiabetes aasslevsjukdiab Diabetes, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. Kryssruta T90700
A_AssocLeversjukdomEtylassoc aasslevsjuketyl Etylassocierad leversjukdom, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. Kryssruta T90699
A_AssocLeversjukdomHemokrom aasslevsjukhemo Hemokromatos, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. Kryssruta T90698
A_AssocLeversjukdomHepatitB aasslevsjukhepb Hepatit B, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. Kryssruta T90696
A_AssocLeversjukdomHepatitC aasslevsjukhepc Hepatit C, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. Kryssruta T90697
A_AssocLeversjukdomNASH aasslevsjuknash Kryssruta T988300
A_AssocLeversjukdomPorfyri aasslevsjukpor Porfyri, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. Kryssruta T90695
A_BedomsMojligRes abedmojlres Bedöms tumören primärt möjlig att resecera? Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90746
A_Canceranmalan acancanm Skall blankett gälla som canceranmälan Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90970
A_ChildPughKlass achipugkl Child-Pugh klass Lista Lever_ChildPughKlass
   = Ej ifyllt
1 = Child A
2 = Child B
3 = Child C
T90715
A_ChildPughPoang achipugpoa Child-Pugh poäng Heltal >= 0 T90717
A_Cirros acirr Cirros Lista NejJaOklart
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
2 = Oklart
T90691
A_DiagnosDatum diadat Datum då fastställd eller förmodad diagnos ställdes (kliniskt eller biopsi) Datum ÅÅÅÅ-MM-DD T90642
A_DiagnosDatumEj adiadatej Diagnosdatum ej känt, endast vid förmodad diagnos. Kryssruta T115445
A_DiagnosiskBiopsi adiagbiop Diagnostisk biopsi utförd. Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T550196
A_DiagnosFast adiagfast Anger om diagnos är fastställd eller förmodad. Lista Lever_DiagFast
   = Ej ifyllt
1 = Fastställd
2 = Förmodad
T90641
A_DiagnosGrund diagrund Diagnosgrund. Lista Lever_DiagGrund
   = Ej ifyllt
1 = Klinisk undersökning
2 = Röntgen eller motsvarande undersökning
3 = Laboratorieundersökning (Tumörmarkör)
4 = Cytologi
5 = Biopsi (provexcision/operationspreparat)
T90643
A_DiagnosKod adiakod Diagnoskod, anmälan Lista Lever_ICD10Anm
   = Ej ifyllt
01 = C22.0 Hepatocellulär cancer (HCC)
02 = C22.1 Kolangiocellulär cancer
03 = C22.2 Hepatoblastom
04 = C22.3 Angiosarkom i lever
05 = C22.4 Andra sarkom i levern
06 = C22.7 Andra spec. karcinom i levern
07 = C22.9 Lever, ospecifierat
08 = C78.7 Levermetastaser
09 = D37.6 Oklar tumör i lever
10 = C23.9 Cancer i gallblåsa
11 = D37.6 Oklar tumör i gallblåsa
12 = C24.0 Cancer i extrahepatisk gallgång
13 = C24.8 Elakartad tumör i gallgång som inte kan kodas med C22.0-C24.1
14 = C24.9 Gallvägar UNS
15 = D37.6 Oklar tumör i andra delar av gallträdet
16 = D13.4 Benign tumör i levern
17 = D13.5 Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna
18 = D01.5 Ca in situ i lever
19 = D01.5 Ca in situ i gallblåsa
20 = D01.5 Ca in situ i gallvägar
T90648
A_DiagnosUppfyllsRadiologiskaKriterier adiauppfradkrit Uppfylls radiologiska åtgärder för att fastställa HCC. Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T452871
A_EnhetBehandla Sjukhuskod aenbehsjhkod Enhet som kommer att behandla patienten, sjukhuskod Text 6 tecken T557608
A_EnhetBehandla aenhbeh Enhet som kommer att behandla patienten Text 250 tecken T123435
A_EnhetBehandla Klinikkod aenhbehklkkod Enhet som kommer att behandla patienten, klinikkod Text 3 tecken T557609
A_EnkKod1 aenkkod1 Kod 1 för patientenkät Text 20 tecken T808021
A_EnkKod2 aenkkod2 Kod 2 för patientenkät Text 20 tecken T808022
A_EnkKod3 aenkkod3 Kod 3 för patientenkät Text 20 tecken T808023
A_HepatobBed ahepbed Markeras om patient är bedömd vid hepatobiliär enhet. Kryssruta T123426
A_HepatobKlinikFri ahepklkfri Patient bedömd vid hepatobiliär enhet, klinikens namn. Fritext för inrapportör Text 40 tecken T90655
A_HepatobKlinikKod ahepklkkod Patient bedömd vid hepatobiliär enhet, klinikens namn. Kod för monitor Text 3 tecken T90657
A_HepatobSjhFri ahepsjhfri Patient bedömd vid hepatobiliär enhet, sjukhusets namn. Fritext för inrapportör Text 40 tecken T90654
A_HepatobSjhKod ahepsjhkod Patient bedömd vid hepatobiliär enhet, sjukhusets namn. Kod för monitor Text 6 tecken T90656
A_HurSoktEnhet ahursoktenh Har patienten sökt själv eller remitterad till enhetn. Lista Lever_HurSoktEnhet
   = Ej ifyllt
1 = Sökt själv till rapporterande enhet
2 = Remiss
T421808
A_InitieratAv ainitav Ärendet initerat av Text 40 tecken T90747
A_Inrapportor ainrapp Inrapportör Text 40 tecken T90864
A_InrappEnhet ainrappenh Inrapporterande enhet, visas för monitor. Text 250 tecken T103095
A_InrapporterandeKlinik ainrappklk Inrapporterande klinik Text 3 tecken T90635
A_InrapporterandeSjukhus ainrappsjh Inrapporterande sjukhus Text 6 tecken T90634
A_KlinikAttBehandlaKod aklkattbehkod Klinik som kommer att behandla patienten, kod för monitor. Text 3 tecken T90750
A_Komplettering akompl Anger om uppgifterna avser komplettering. Kryssruta T90639
A_LabAFetoproteinEjKant alabafetej A-fetoproteinvärde ej känt Kryssruta T90703
A_LabAFetoproteinVardeDec alabafetovardec A-fetoproteinvärde (ug/L) med 1 decimal Decimaltal 1 decimal T133928
A_LabAlbuminEjKant alabalbej Albuminvärde ej känt Kryssruta T90706
A_LabAlbuminVardeDec alabalbvardec Albuminvärde (g/L) med 1 decimal Decimaltal 1 decimal T133929
A_LabBilirubinEjKant alabbilej Bilirubinvärde ej känt Kryssruta T90704
A_LabBilirubinVardeDec alabbilvardec Bilirubinvärde (umol/L) med 1 decimal Decimaltal 1 decimal T133927
A_LabKreatininEjKant alabkreaej Kreatininvärde ej känt Kryssruta T90707
A_LabKreatininVardeDec alabkreavardec Kreatininvärde (umol/g) med 1 decimal Decimaltal 1 decimal T133930
A_LabPKEjKant alabpkej PK värde ej känt. Kryssruta T90705
A_LabPKVarde alabpkvar PK-värde (INR) Decimaltal 1 decimal T90712
A_Levermetastaser2 alevmet2 Levermetastaser - Anmälanformulär Lista Lever_MetastasAnm2
   = Ej ifyllt
1 = Kolon/Rektum
3 = Endokrin tumör
4 = Adenoca från ventrikel
5 = Gynekologisk malignitet
6 = Bröst
7 = Melanom
8 = Övriga
T452872
A_Levermetastaser alevmeta Levermetastaser, Anmälan Lista Lever_MetastasAnm
   = Ej ifyllt
1 = Kolon
2 = Rektum
3 = Endokrin tumör
4 = Adenoca från ventrikel
5 = Gynekologisk malignitet
6 = Bröst
7 = Melanom
8 = Övriga
T90649
A_LeverstigmataAscites alevstigasc Leverstigmata ascitesvärde Lista Lever_Ascites
   = Ej ifyllt
1 = Ingen
2 = Lättbehandlad
3 = Måttlig/Svår
4 = Ej känt
T90713
A_LeverstigmataEncefalopati alevstigenc Leverstigmata encefalopativärde Lista Lever_Encefalopati
   = Ej ifyllt
1 = Ingen
2 = Lätt
3 = Svår
4 = Ej känt
T90714
A_LKFDia alkfdia LKF vid anmälan Text 6 tecken T90865
A_MeldScore ameldsco MELD-score värde Decimaltal 2 decimaler T90716
A_MKlass amkl M-klassifikation, anmälan Lista Lever_MKlass
   = Ej ifyllt
1 = M0
2 = M1
3 = MX
T90652
A_MonitorsKommentar amonkom Monitors kommentarer Text 999 tecken T90861
A_NKlass ankl N-klassifikation, anmälan Lista Lever_NKlass
   = Ej ifyllt
1 = N0
2 = N1
3 = NX
T90653
A_OnkolBehandResp aonkbehresp Vid ja, efterfrågas behandlingsrespons. Indikation av behandling skall vara tumörsjukdom i lever-galla. Undantag: Metastatisk tumor i lever som uppträder under pågående adjuvant behandling, räknas som progress. Alternativ (endast ett alternativ): Respons (komplett eller partiell) Stabil tumörsjukdom Progress Kan ej evalueras Lista Lever_ResponsAnm
   = Ej ifyllt
1 = Respons (komplett eller partiell)
2 = Stabil tumörsjukdom
3 = Progress
4 = Kan ej evalueras
T90733
A_OnkolBehandSjukdom aonkbehsju Ange om aktuell tumörsjukdom, som nu föranleder anmälan till registret, har behandlats inför behandlingsbeslut (innan remiss). Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90732
A_PatCytAvdelningKod apatcytavdkod Patologi/cytologi-avdelning. Text 3 tecken T90645
A_PatCytAvdelningTxt apatcytavdtxt Patologi/cytologiavdelning, fritextinmatning för inrapportör Text 100 tecken T114586
A_VardplanPatInformerasAvInremm apatinfavinrem Markera i kryssrutan om datum för behandlingsbeslut ej kan anges (tex då patient har informerats av inremitterande läkare). Kryssruta T452452
A_PlanBehAnnan aplanbehann Annan metod planeras, specificeras. Kryssruta T90744
A_PlanBehAnnanSpec aplanbehannspec Specificerad annan metod. Text 50 tecken T90745
A_PlanBehAvlastStent aplanbehavlste Avlastning av gallvägar med stent planeras. Kryssruta T90743
A_PlanBehIngen aplanbehing Ingen antitumoral behandling planeras Kryssruta T90734
A_PlanBehIngenOrsak aplanbehingors Orsak till att ingen antitumoral behandling planeras. Lista Lever_IngenBehOrsak
   = Ej ifyllt
1 = Tumörutbredningen kontraindicerar medicinsk åtgärd
2 = Patientens allmäntillstånd/avancerad sjukdom
3 = Patienten vill ej
4 = Tumör radikalt opererad
5 = Missbruk
T90735
A_PlanBehKemoemb aplanbehkem Kemoembolisering (TACE) planeras. Kryssruta T90740
A_PlanBehLokalDest aplanbehlokdest Annan lokal destruktiv behandling planeras Kryssruta T90739
A_PlanBehMedTumorBeh aplanbehmedtumbeh Medicinsk tumörbehandling planeras, avsikt skall anges. Kryssruta T90741
A_PlanBehMedTumorBehAvsikt aplanbehmedtumbehavs Avsikt till att Medicinsk tumörbehandling planeras Lista Lever_BehAvsikt
   = Ej ifyllt
1 = Neoadjuvant kemoterapi
2 = Kemoterapi för downsizing
3 = Kemoterapi, palliativ
T90742
A_PlanBehRadiofrek aplanbehrad Radiofrekvensablation (RFA) planeras. Kryssruta T90738
A_PlanBehResektion aplanbehres Resektionskirurgi planerad. Kryssruta T90736
A_PlanBehTransplant aplanbehtrans Transplantation planeras. Kryssruta T90737
A_PreparatAr aprepar Preparatår. Text 4 tecken T90647
A_Preparatnummer aprepnr Preparatnummer. Text 30 tecken T90644
A_PreStageFjarrMetastas aprestafjarmeta Preterapeutisk staging, fjärrmetastasering Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90686
A_PreStageGallblasa aprestagallbla Preterapeutisk staging, tumörutbredning i gallblåsa Lista Lever_PreStageGallblasa
   = Ej ifyllt
1 = Nej
2 = Ja, polyp
3 = Ja, tumör begränsad till gallblåsa (T1-T2)
4 = Ja, inväxt i intilliggande lever eller ett annat organ (T3)
5 = Ja, tumören invaderar portaven, a.hepatica, eller två eller fler extrahepatiska organ eller strukturer (T4)
T90682
A_PreStageGallvagar aprestagallvag Preterapeutisk staging, tumörutbredning i extrahepatiska gallvägar (Periampullär ca registreras i pancreasregistret) Lista Lever_PreStageGallvagar
   = Ej ifyllt
1 = Nej
2 = Ja, nedanför bifurkationen (Bismuth I)
3 = Ja, inbegriper bifurkationen (Bismuth II)
4 = Ja, inbegriper första delningsstället på endera sidan (Bismuth III)
5 = Ja, inbegriper fösta delningsstället på båda sidorna (Bismuth IV)
6 = Ja, lokal kan ej anges
T90681
A_PreStageLever aprestaglev Preterapeutisk staging, tumörutbredning i lever. Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90658
A_PreStageLeverAntal aprestaglevant Antal tumörer. Heltal >= 0 T90660
A_PreStageLeverAntalEjKant aprestaglevantalej Antal tumörer ej känt. Kryssruta T103470
A_PreStageLeverAxelEjKant aprestaglevaxelej Längsaxelmått på största tumören ej känt Kryssruta T103469
A_PreStageLeverAxelDec aprestalevaxdec Längsaxelmått på den största tumören i mm (med 1 decimal). Decimaltal 1 decimal T135632
A_PreStageLeverLokTumor aprestalevloktum Lokalt extrahepatisk tumörutväxt (ej lgll) Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90671
A_PreStageLeverSegEj aprestalevsegej Segment kan ej anges, enligt bild Kryssruta T90669
A_PreStageLeverSegI aprestalevsegi Segment I är berört, enligt bild Kryssruta T90661
A_PreStageLeverSegII aprestalevsegii Segment II är berört, enligt bild Kryssruta T90662
A_PreStageLeverSegIII aprestalevsegiii Segment III är berört, enligt bild Kryssruta T90663
A_PreStageLeverSegIV aprestalevsegiv Segment IV är berört, enligt bild Kryssruta T90664
A_PreStageLeverSegV aprestalevsegv Segment V är berört, enligt bild Kryssruta T90665
A_PreStageLeverSegVI aprestalevsegvi Segment VI är berört, enligt bild Kryssruta T90666
A_PreStageLeverSegVII aprestalevsegvii Segment VII är berört, enligt bild Kryssruta T90667
A_PreStageLeverSegVIII aprestalevsegviii Segment VIII är berört, enligt bild Kryssruta T90668
A_PreStageLeverTrombos aprestalevtro Trombos i större porta eller leverven Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90672
A_PreStageLeverTrombos2 aprestalevtrom2 Term för Nej/Ja/Oklart värdelista Lista Lever_NejJaOklart
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
96 = Oklart
T208583
A_PreStageLeverTumortromb aprestalevtumtrom Tumörtromb om, Trombos i större porta eller leverven = Ja Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90673
A_PreStageLymf aprestalymf Preterapeutisk staging, tumörutbredning i lymfkörtlar (Radiologiskt metastasmisstänkta lymfkörtelstationer kortaxelmått större än 10 mm) Lista Lever_PreStageLymf
   = Ej ifyllt
1 = Ej bedömda
2 = Nej, inga misstänkta lymfkörtelmetastaser
3 = Ja
T90683
A_PreStageLymfGen aprestalymfgen Generella lymfkörtelstationer, om tumörutbredning i lymfkörtlar. Kryssruta T90685
A_PreStageLymfReg aprestalymfreg Regionala lymfkörtelstationer, om tumörutbredning i lymfkörtlar. Kryssruta T90684
A_PreStageMetastasAnnan aprestametaann Metastas i annan lokal, om fjärrmetastasering. Kryssruta T90690
A_PreStageMetastasLever aprestametalever Metastas i lever, om fjärrmetastasering. Kryssruta T90688
A_PreStageMetastasLunga aprestametalung Metastas i lunga, om fjärrmetastasering. Kryssruta T90687
A_PreStageMetastasPeriton aprestametaper Metastas i peritoneum, om fjärrmetastasering. Kryssruta T90689
A_PreStageLeverTumortromb2 aprestlevtumtro2 Tumörtromb om, Trombos i större porta eller leverven = Ja Lista NejJaOklart
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
2 = Oklart
T421841
A_RapportDatum arappdat Rapporteringsdatum Datum ÅÅÅÅ-MM-DD T90637
A_RemissDatum aremdat Remissdatum. Datum då remiss registrerades/dag då patient sökt vid din enhet. Datum ÅÅÅÅ-MM-DD T90638
A_SjukhusAttBehandlaKod asjhattbehkod Sjukhus som kommer att behandla patienten, kod för monitor. Text 6 tecken T90751
A_TidigareBehandlad atidbeh Tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90724
A_TidigareBehandlingAblat atidbehabl Tidigare given ablativ behandling. Tidigare given behandling om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar Kryssruta T90729
A_TidigareBehandlingAnnan atidbehann Tidigare given annan behandling. Tidigare given behandling om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar Kryssruta T90731
A_TidigareBehandladAnnanTum atidbehanntum Tidigare opererad för annan typ av tumör. Relation till nu rapporterad tumör om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar Kryssruta T90727
A_TidigareBehandladLokaltRec atidbehlokrec Lokalt recidiv i tidigare behandlat område. Relation till nu rapporterad tumör om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar. Kryssruta T90725
A_TidigareBehandlingMedik atidbehmed Tidigare given Medikamentell behandling. Tidigare given behandling om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar Kryssruta T90728
A_TidigareBehandladNyOmr atidbehnyomr Recidiv av tidigare behandlad tumör i nytt område. Relation till nu rapporterad tumör om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar Kryssruta T90726
A_TidigareBehandlingResekt atidbehres Tidigare given Resektion. Tidigare given behandling om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar Kryssruta T90730
A_TKlass atkl T-klassifikation, anmälan Lista Lever_TKlass
   = Ej ifyllt
1 = T0
2 = T1
3 = T1a
4 = T1b
5 = T2
6 = T3
7 = T4
8 = TX
T90651
A_TKlassV7 atklass7 TNM-klass 7 Lista Lever_TKlassVer7
   = Ej ifyllt
1 = T0
2 = Tis
3 = T1
4 = T1a
5 = T1b
6 = T2
7 = T2a
8 = T2b
9 = T3
10 = T3a
11 = T3b
12 = T4
13 = TX
T458007
A_TKlassFriText atkltxt Textbeskrivning för T-klass. Fylls i automatiskt Text 250 tecken T458170
A_TNMKlassEjTill atnmklaej TNM klassificering ej tillämpbart Kryssruta T90650
A_VardplanBeslutandeEnhet avardbeslenh Beslutande sjukhus och klinik (obligatorisk variabel) Ange vilket sjukhus och klinik som ansvarar för beslut av behandling. Länkas automatiskt för inrapporterande enhet, kan ändras vid behov. Ange namn på beslutande sjukhus och klinik i fritext. Text 250 tecken T123436
A_VardplanBeslutandeKlinikKod avardbeslklkkod Beslutande klinik, kod Text 3 tecken T90722
A_VardplanBeslutandeSjukhusKod avardbeslsjhkod Beslutande sjukhus, kod Text 6 tecken T90721
A_VardplanDatumBehBeslut avarddatumbehbesl Det datum då patient får information, och man i samråd överenskommer om behandling. Underlag skall finnas som möjliggör beslut, så att tex staging skall föreligga. Medför att patient efter detta datum skall kunna vara aktiv på en väntelista. Detta datum skall motsvara en tidpunkt då patient är så utredd att han/hon kan sättas på väntelista för behandling. 201Å-MM-DD Datum ÅÅÅÅ-MM-DD T90718
A_VardplanMultiKonf avardmultkonf Multidisciplinär hepatobiliär konferens (HB-MDT), vill säkerställa att staging och behandlingsalternativ har varit föremål för multidisciplinär värdering, där kompetens föreligger inom hepatobiliär diagnostik och tumörsjukdomar. Vid konferens skall flera specialiteter inom hepatobiliär profession deltaga Alternativ: Nej, eller ja. Vid ja , ange datum. Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90723
A_VardplanDatumMultiDisKonf avarpladatmulkonf Datum för multidisciplinär konferens Datum ÅÅÅÅ-MM-DD T452645
T_AblativAntalBehandlLokal2 t_ablantbehtum2 Antal tumörer Lista Lever_TumorAntal
   = Ej ifyllt
1 = 1
2 = 2
3 = 3
4 = 4
5 = 5
6 = 6-10
7 = 11 eller fler
T1005930
T_AblativBehandling t_Ablbeh Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T1004620
T_AblBehAnnanMetod t_ablbehannmet Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T1004623
T_AblBehAnnanMetodSpec t_ablbehannmetspec Lista Lever_AblativTeknikAnnanMetod
   = Ej ifyllt
1 = Etanol
2 = IRE
3 = Annan
T1004629
T_AblBehMikrovagbeh t_ablbehmikv Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T1004622
T_AblBehMikrovagsbehandlingSystem t_ablbehmikvsys Lista Lever_MikrovagsbehandlingSystem
   = Ej ifyllt
1 = Acculis
2 = Amica
3 = Evident
4 = Annat/okänt
T1004628
T_AblBehProbe t_ablbehprob Lista Lever_Probe
   = Ej ifyllt
1 = Enkel
2 = Fler än 1 nål (inkl cluster, paraply etc)
3 = Ingen probe
T1004626
T_AblBehRadiovagbeh t_ablbehradvbeh Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T1004621
T_AblBehRadiovagsbehandlingSystem t_ablbehradvsys Lista Lever_RadiovagsbehandlingSystem
   = Ej ifyllt
1 = Cool-Tip
2 = StarBurst (RITA)
3 = LeVeen
4 = Annat/okänt
T1004627
T_RadikaltGenomIngrepp tradgening Radikalt genomfört ingrepp Lista NejJaOklart
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
2 = Oklart
T90856
T_AblativAntalBehandlLokal tablantbehlok Ablativ behandling: Antal behandlade lokaler Heltal >= 0 T90845
T_AblativBehandlSegI tablbehsegi Ablativ behandling: Segment I behandlat. Kryssruta T90846
T_AblativBehandlSegII tablbehsegii Ablativ behandling: Segment II behandlat. Kryssruta T90847
T_AblativBehandlSegIII tablbehsegiii Ablativ behandling: Segment III behandlat. Kryssruta T90848
T_AblativBehandlSegIVA tablbehsegiva Ablativ behandling: Segment IVA behandlat. Kryssruta T90849
T_AblativBehandlSegIVB tablbehsegivb Ablativ behandling: Segment IVB behandlat. Kryssruta T90850
T_AblativBehandlSegV tablbehsegv Ablativ behandling: Segment V behandlat. Kryssruta T90851
T_AblativBehandlSegVI tablbehsegvi Ablativ behandling: Segment VI behandlat. Kryssruta T90852
T_AblativBehandlSegVII tablbehsegvii Ablativ behandling: Segment VII behandlat. Kryssruta T90853
T_AblativBehandlSegVIII tablbehsegviii Ablativ behandling: Segment VIII behandlat. Kryssruta T90854
T_AblativTeknikAnnan tabltekann Ablativ behandling: Annan Kryssruta T90844
T_AblativTeknikEjRF tabltekejrf Ablativ behandling: Annan metod än RF Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90841
T_AblativTeknikEtanol tablteketa Ablativ behandling: Etanol Kryssruta T90843
T_AblativTeknikLaser tablteklas Ablativ behandling: Laser Kryssruta T90842
T_AblativTeknikMikrov tabltekmikv Ablativ teknik: Mikrovågor Kryssruta T453118
T_AblativTeknikRF tabltekrf Ablativ behandling: Radiofrekvensablation (RF) Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90840
T_ResekLeverSegI treslevsegi Resektion av segment I Kryssruta T90822
T_ResekLeverSegII treslevsegii Resektion av segment II Kryssruta T90823
T_ResekLeverSegIII treslevsegiii Resektion av segment III Kryssruta T90824
T_ResekLeverSegIIIOmf treslevsegiiiomf Omfattning resektion av segment III Lista Lever_ResektionOmf
   = Ej ifyllt
1 = Segmentresektion
2 = Icke-anatomisk
T90833
T_ResekLeverSegIIOmf treslevsegiiomf Omfattning resektion av segment II Lista Lever_ResektionOmf
   = Ej ifyllt
1 = Segmentresektion
2 = Icke-anatomisk
T90832
T_ResekLeverSegIOmf treslevsegiomf Omfattning resektion av segment I Lista Lever_ResektionOmf
   = Ej ifyllt
1 = Segmentresektion
2 = Icke-anatomisk
T90831
T_ResekLeverSegIVA treslevsegiva Resektion av segment IVA Kryssruta T90825
T_ResekLeverSegIVAOmf treslevsegivaomf Omfattning resektion av segment IVA Lista Lever_ResektionOmf
   = Ej ifyllt
1 = Segmentresektion
2 = Icke-anatomisk
T90834
T_ResekLeverSegIVB treslevsegivb Resektion av segment IVB Kryssruta T90826
T_ResekLeverSegIVBOmf treslevsegivbomf Omfattning resektion av segment IVB Lista Lever_ResektionOmf
   = Ej ifyllt
1 = Segmentresektion
2 = Icke-anatomisk
T90835
T_ResekLeverSegV treslevsegv Resektion av segment V Kryssruta T90827
T_ResekLeverSegVI treslevsegvi Resektion av segment VI Kryssruta T90828
T_ResekLeverSegVII treslevsegvii Resektion av segment VII Kryssruta T90829
T_ResekLeverSegVIII treslevsegviii Resektion av segment VIII Kryssruta T90830
T_ResekLeverSegVIIIOmf treslevsegviiiomf Omfattning resektion av segment VIII Lista Lever_ResektionOmf
   = Ej ifyllt
1 = Segmentresektion
2 = Icke-anatomisk
T90839
T_ResekLeverSegVIIOmf treslevsegviiomf Omfattning resektion av segment VII Lista Lever_ResektionOmf
   = Ej ifyllt
1 = Segmentresektion
2 = Icke-anatomisk
T90838
T_ResekLeverSegVIOmf treslevsegviomf Omfattning resektion av segment VI Lista Lever_ResektionOmf
   = Ej ifyllt
1 = Segmentresektion
2 = Icke-anatomisk
T90837
T_ResekLeverSegVOmf treslevsegvomf Omfattning resektion av segment V Lista Lever_ResektionOmf
   = Ej ifyllt
1 = Segmentresektion
2 = Icke-anatomisk
T90836
T_ResekTransAbl trestranabl Resektion/Transplantation/Ablation Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90756
T_EfterfKirurgiLeverparenkymdelning tefterfkirparenkym Genomfört som accessorisk leverparenkymdelning och portaligering som led i 2-stegs resektion (ALPPS)? Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T1312680
T_EfterfKirurgiPorta tefterfkirporta Har porta ligerats stängts. Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T1312679
T_Funktionsstatus t_funkstat Funktionsstatus (Performance status) enligt WHO/ECOG Lista Lever_Funktionsstatus
   = Ej ifyllt
0 = Klarar all normal aktivitet utan begränsning.
1 = Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete.
2 = Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar.
3 = Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50% av dygnets vakna timmar.
4 = Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol.
5 = Död
6 = Ej känt
T628748
T_IngetIngrepILeverGall ingingrlevgall Inget ingrepp på grund av Tumörutbredning i lever/gallvägar Kryssruta T90765
T_TidBehAnnanOrsak ttidbehannors Planerat förfarande/Annan orsak Kryssruta T90776
T_TidBehAnnanTumor ttidbehanntum Tidigare opererad för annan typ av tumör Kryssruta T90775
T_TidBehIngrepp ttidbehingr Tidigare ingrepp för tumör i lever/gallvägar, om ja skall orsak anges Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90772
T_TidBehMetastas ttidbehmeta Metastas, nu eller tidigare, som behandlats (annan lokal än lever)? Om ja skall lokal anges, Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90777
T_TidBehMetastasAnnan ttidbehmetaann Metastas annan lokal Kryssruta T90781
T_TidBehMetastasLever ttidbehmetalev Metastas i lever Kryssruta T90779
T_TidBehMetastasLunga ttidbehmetalung Metastas i lunga Kryssruta T90778
T_TidBehMetastasPeritoneum ttidbehmetapet Metastas i peritoneum Kryssruta T90780
T_TidBehNyttOmrade ttidbehnyomr Recidiv av tidigare behandlad tumör i nytt område Kryssruta T90774
T_TidBehOnkolBeh ttidbehonkbeh Medicinsk onkologisk / annan tumörinriktad behandling sista 3 månader inför ingrepp och respons av denna. Lista Lever_TidOnkolBehandling
   = Ej ifyllt
1 = Nej
2 = Ja, Respons (komplett eller partiell)
3 = Ja, Stabil tumörsjukdom
4 = Ja, Progress
5 = Ja, Ej möjligt att bedöma respons
T90782
T_TidBehPorta ttidbehport Portaemboliserad inför leverkirurgi? Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90783
T_TidBehPortaemboliserad ttidbehportaembol Portaemboliserad? Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T1312681
T_TidBehPortaligerad ttidbehportaligerad Portaligerad etc? Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T1312682
T_TidBehPreopAvlast ttidbehpreavl Preoperativ avlastning av gallvägar? Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T90784
T_TidBehTidOmrade ttidbehtidomr Tumör i tidigare behandlat område Kryssruta T90773
T_IngreppAnnanBehEnhetAlt1KlkKod t_ingrannbehalt1klkk Om annan behandlande enhet än inrapporterande, klinikkod Text 3 tecken T404298
T_IngreppAnnanBehEnhetAlt1SjhKod t_ingrannbehalt1sjhk Om annan behandlande enhet än inrapporterande, sjukhuskod Text 6 tecken T404296
T_IngreppAnnanBehEnhetAlt2KlkKod t_ingrannbehalt2klkk Om annan behandlande enhet än inrapporterande, klinikkod Text 3 tecken T404299
T_IngreppAnnanBehEnhetAlt2SjhKod t_ingrannbehalt2sjhk Om annan behandlande enhet än inrapporterande, sjukhuskod Text 6 tecken T404297
T_IngreppAnnanBehEnhetAlt1 t_ingrannbehenhalt1 Om annan behandlande enhet än inrapporterande Text 250 tecken T404294
T_IngreppAnnanBehEnhetAlt2 t_ingrannbehenhalt2 Om annan behandlande enhet än inrapporterande Text 250 tecken T404295
T_IngreppDatumAlt1 t_ingrdatalt1 Ingreppsdatum Datum ÅÅÅÅ-MM-DD T404293
T_Inrapporteringsdatum t_inrappdat Inrapporteringsdatum Datum ÅÅÅÅ-MM-DD T628731
T_MisstankeOmPtimTum tmissomprimtum Misstanke om primär tumöre Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T453117
T_KvarlamnadTumEfterfoljandeKirurgi t_kvarltumeftkir Lista NejJa
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
T1004624
T_KvarlamnadTumLevGallv t_kvarltumlevgal Lista NejJaOklart
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
2 = Oklart
T1004625
T_PlanerasEfterfKirurgi tplanefterkir Planeras efterföljande kirurgi Lista Lever_NejJaEjBest
   = Ej ifyllt
0 = Nej
1 = Ja
96 = Ej bestämt
T1312678
T_KlassAtgard1Fri tklatg1fri Klassifikation av åtgärd. Förslag på text, hämtas från javascript. Text 100 tecken