MENY

Gällande vårdprogram

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-04-21

10. Kärl

Strålbehandling som omfattar stora blodkärl kan ge livshotande sena biverkningar i form av stenoser, aneurysm och vaskulära malformationer.

10.1 Riskfaktorer

Strålbehandling > 40 Gy mot en artär, t.ex. a. carotis eller a. subclavia (88-92) verkar utgöra en 2-6 gånger ökad risk för symtomgivande kärlförändringar, med en absolut risk sannolikt under 10 %. Risken är dosberoende. Ingen av de studier som visat detta har utförts på enbart patienter som behandlats som barn.

10.2 Målsättning

Att hitta patienter med kärlförändringar för att förbygga stroke.

10.3 Uppföljning

Det finns inga klara internationella rekommendationer för vilka patienter som ska screenas, och inte heller hur detta bör göras. I COG guidelines 2013 finns följande förslag: Patienter som fått > 40 Gy mot halsen kan undersökas med doppler 10 år efter strålbehandlingen och därefter vid symtom. Dessa individer bör därför följas kliniskt med palpation av pulsar, auskultation av carotis, mätning av blodtryck i båda armarna, neurologstatus samt klinisk undersökning av armarna avseende dålig färg/kyla. 

Patienter med patologiska fynd bör remitteras till kärlkirurg eller annan lämplig specialist.

10.4 Handläggning av patienter med kärlstenoser

Om det är möjligt bör dessa patienter bli föremål för en förebyggande operation. Man bör också undersöka om patienten har andra kända riskfaktorer för kärlsjukdom (övervikt, höga blodfettnivåer, hypertoni, diabetes, ärftlighet m.m.) och i så fall vidta åtgärder och i förkommande fall remittera patienten till lämplig specialist.

10.5 Kunskapsunderlag

Strålbehandling med stora kärl i strålfältet kan ge livshotande sena biverkningar i form av stenoser, aneurysm och vaskulära malformationer vilket i sin tur kan orsaka stroke (93). Detta beror på att stråldoser över en viss nivå kan orsaka olika typer av förändringar i kärlväggarna, vilket kan ge upphov till tromber (94). Det finns i litteraturen inga data avseende incidensen av kärlförändringar hos dessa patienter.

När man ska överväga screening av dessa patienter är det viktigt att hålla i minnet att det kan vara tekniskt svårt att göra endarterektomi inom strålbehandlat område (95), vilket betyder att en emboli hos dessa personer är extra svår att behandla.