MENY

Gällande vårdprogram

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-04-21

11. Hörsel och balans

Behandling med vissa läkemedel och/eller strålbehandling mot örat/huvudet kan ge hörsel- och balanspåverkan.

Hörselnedsättningen drabbar oftast diskantområdet.

Låg ålder (< 5 år) vid behandling innebär en ökad risk.

11.1 Riskfaktorer

  • Ålder under 5 år vid behandling.
  • Behandling med cisplatin eller karboplatin. Ökande risk med ökande kumulativ dos (96).
  • Kombination av cisplatin/karboplatin och strålbehandling.
  • Radioterapi med fält som inkluderar örat och hjärnan, inklusive helkroppsbestrålning, med särskild observans vid stråldoser >35 Gy till innerörat (97-99).
  • Behandling med andra ototoxiska läkemedel framför allt aminoglykosider och i synnerhet i kombination med någon av ovanstående faktorer.

11.2 Målsättning

Målsättningen är att identifiera individer med behandlingsutlöst hörsel- och eller balanspåverkan och ge dem adekvat uppföljning/behandling via hörselvården och/eller audiologisk verksamhet.

11.3 Uppföljning

Tillgång till hörselmätning och om möjligt balanstest före behandlingsstart är mycket värdefullt som underlag för senare uppföljning.

De patienter som fått behandling som ger risk för hörsel och balanspåverkan bör undersökas direkt efter avslutad behandling samt 1, 3 och 5 år efter avslutad behandling.

Alla barn som behandlats vid låg ålder och som endast har bedömts med hjärnstams-audiometri eller OAE (otoakustiska emissioner) ska genomgå audiometri när barnet kan medverka. Detta brukar vanligtvis vara vid 3-4 års ålder.

Om hörsel och balans är normal vid ovanstående kontroller görs förnyad hörsel- och balanstest endast vid klinisk misstanke om hörselnedsättning eller balansstörning.

Vid avvikande hörsel eller balans görs förnyad hörsel- och balanstest enligt ansvarig audiologs bedömning.

11.4 Kunskapsunderlag

11.4.1 Hörsel

Vissa läkemedel som används vid behandling av cancer hos barn är kända för att kunna ge skador på innerörat och därmed försämrad hörsel och balans. Hörselnedsättning efter barncancerbehandling drabbar främst diskantområdet. Hörselnedsättningen kan uppträda även efter små doser cytostatika, ibland veckor, månader eller flera år efter behandlingen. En hörselnedsättning som debuterar i samband med behandlingen fortsätter ofta att försämras under många år fram till vuxenlivet (100). Barn med hörselnedsättning efter cytostatikabehandling kan ha stora svårigheter med taluppfattningen, särskilt i krävande lyssningsmiljöer. Effektiva hörapparater kan förbättra denna svårighet (101).

11.4.2 Balans

Postural kontroll, d.v.s. att stående hålla balansen och att reagera på yttre stimuli, kräver en kontinuerlig bearbetning i hjärnan av information från de olika sensoriska systemen i kroppen. Sensoriska receptorer finns i muskler, senor och hud och ger information om kroppens position och rörelser. Denna sensoriska information är tillsammans med ögonen och innerörats balansreceptorer viktig för den posturala kontrollen. Den posturala kontrollen hos barn som behandlats för cancer är ofta försämrad, särskilt när balansen provoceras. Ju yngre barnen är när de behandlats med cytostatika, desto sämre är den posturala kontrollen och anpassningen till balansstörningen. Ju längre tid som har gått sedan behandlingen gavs desto fler symtom uppstår (102). Barn som fått cytostatika är mer beroende av visuell information för balansen (103).