MENY

Gällande vårdprogram

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-04-21

15. Ögon

Cytostatikabehandling har långsiktigt ingen direkt toxisk effekt på ögonen. Strålterapi inklusive behandling med radioaktiva isotoper kan däremot ge syn- och ögonproblem på flera sätt. Barn som har en familjehistoria med retinoblastom samt alla med bilateral sjukdom har en klart förhöjd risk att utveckla sekundärtumörer.

15.1 Riskfaktorer

Strålbehandling mot ögonregionen, helkroppsbestrålning och isotopbehandling. En mycket ringa stråldos (1–2-10) Gy mot själva linsen är en riskfaktor för grå starr (katarakt). Risken ökar med ökande stråldos. Medelhöga stråldoser (10–40 Gy) innebär risker för skador på ögonlocken, konjunktiva, kornea. Mycket höga doser (> 50 Gy) kan ge skador på näthinnan och/eller synnerven (136, 137).

Barn med retinoblastom har förhöjd risk för andra tumörer, i första hand osteosarkom, mjukdelssarkom och melanom senare i livet. En del av dessa är relaterade till tidigare tumörterapi (138).

15.2 Målsättning

  • Att alla barn med retinoblastom följs enligt nuvarande vårdprogram av den ögonklinik som primärt behandlat patienten, samt kontrolleras av onkolog avseende sekundära tumörer.
  • Att identifiera de patienter som har eller riskerar att utveckla förändringar som kräver kontroll och/eller behandling hos ögonläkare.

15.3 Uppföljning

Stråldos mot ögat ska dokumenteras i journal och en uppföljningsplan ska upprättas av uppföljande läkare i samråd med ögonläkare.

De patienter som inte haft denna primära kontakt med en ögonläkare ska av den läkare som ansvarat för den onkologiska behandlingen remitteras till ögonläkare för kontroll. 

Kontrollintervall 1 gång per 1–2 år upp till 8 års ålder p.g.a. risken för utveckling av katarakt och strålningsretinopati.

Patienter med risk ska fortlöpande tillfrågas efter symtom på synnedsättning och på torra och irriterade ögon, även i vuxen ålder.

Patienter med svår synskada bör få rehabilitering och hjälpmedel via syncentral.

15.4 Kunskapsunderlag

Cytostatikabehandling har långsiktigt ingen direkt toxisk effekt på ögonen. Strålterapi inklusive behandling med radioaktiva isotoper kan däremot ge syn- och ögonproblem på flera sätt. Linsen i ögat är strålkänslig. En mycket ringa stråldos på 1–2 Gy mot själva linsen kan påskynda utvecklingen av grå starr (katarakt), vilket leder till praktiska problem redan i ungdomsåren. Risken ökar med ökande stråldos. Mycket höga doser kan ge skador på näthinnan och/eller synnerven, men detta är ovanligt och utgör ett litet praktiskt problem. 

Medelhöga stråldoser mot ögonlocken kan påverka de Meibomska körtlarna i ögonlocken. Dessa körtlar producerar ett sekret som tillsammans med tårvätskan minskar friktionen i ögat, vilket ger symtom i form av torra ögon som lätt blir irriterade. De som löper ökad risk i vuxen ålder är patienter som har strålbehandlats mot skalle, ögon eller ögonlock, eller som fått helkroppsbestrålning (TBI) som en del av en stamcellstransplantation.