Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister kronisk lymfatisk leukemi

Registret inkluderar alla nydiagnostiserade fall av KLL. Patienterna ska vara 18 år eller äldre vilket innebär cirka 500 nya fall per år.

Nationell KLL rapport diagnosår 2007-2016.pdf

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret görs vartannat år. Alla rapporter finns i menyn till vänster. 

Kvalitetsindikatorer

  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 79 procent, 2014

År 2000 till 2007 registrerades KLL i det Svenska Lymfomregistret. Sedan 2007 är det ett eget register. Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland ansvarar för registret.