Kronisk myeloisk leukemi

I Sverige insjuknar varje år cirka 90 personer i KML. Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket ovanlig hos barn. Medianålder vid insjuknande är 60 år. 

Femårsöverlevnaden är 86 procent bland män och 90 procent bland kvinnor.

KML indelas i tre sjukdomsfaser, kronisk fas, accelererad fas och blastfas (blastkris). Vid diagnos är cirka 93 procent i den kroniska fasen och sju procent får de avancerade och mer svårbehandlade formerna av sjukdomen.

KML kan i de flesta fall behandlas framgångsrikt med läkemedel i tablettform, så kallade tyrosinkinashämmare. Prognosen vid KML har sedan introduktionen av imatinib och andra tyrosinkinashämmare kraftigt förbättrats. 

Faktaägare: Martin Höglund, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 16 oktober 2017