MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram kronisk myeloisk leukemi

Vårdprogrammet gäller alla patienter med KML som är 18 år och äldre. Det omfattar inte atypisk KML eller andra myeloproliferativa tillstånd där man inte kunnat påvisa Philadelphiakromosomen (Ph) eller BCR-ABL1-fusionen.

Det nationella vårdprogrammet för KML fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan i juni 2019 och korrigerades senast i oktober 2019. 

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Förändringar jämfört med tidigare version

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

 • Utvidgad riskskattning av såväl KML-sjukdomen som av kardiovaskulär (hjärta-blodkärl) medsjuklighet inför val och uppföljning av behandling med tyrosinkinashämmare. I denna del har för första gången specialister inom angiologi och kardiologi, med kardio-onkologisk inriktning, involverats i VP-arbetet.
 • Nyheter kring val av förstalinjens terapi med tyrosinkinashämmare.
 • Uppdaterade rekommendationer kring försök till uppehåll/stopp av kontinuerlig behandling med tyrosinkinashämmare hos patienter med långvarigt så kallat djupt molekylärt behandlingssvar.
 • Komplettering av diagnoskriterier efter uppdatering av WHO-klassifikationen.
 • Nytillkomna diagnostiska möjligheter, främst vid behandlingssvikt, föranledda av snabb utveckling av molekylära analystekniker.
 • Utökad hänsyn till hälsoekonomiska faktorer i givna rekommendationer, främst föranledd av utgånget patent för den första, banbrytande tyrosinkinashämmaren vid cancer, imatinib, med efterföljande radikal prissänkning. Bedömningarna nära kopplade till beslut från främst Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riktlinje kronisk myeloisk leukemi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)


Faktaägare: Martin Höglund, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 15 oktober 2019