MENY

Gällande vårdprogram aggressiva B-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-27.

18. Underlag för nivåstrukturering

Cytostatikabehandling av aggressiva B-cellslymfom bör bedrivas vid specialiserade onkologi-/hematologienheter, där det finns tillräcklig kunskap och resurser dygnet runt, året runt för att hantera komplikationer till behandlingen. 

Behandling med högdos metotrexat (Burkittlymfom, CNS lymfom, CNS-profylax) samt stamcellstransplantation bör begränsas till specialiserade enheter, i allmänhet universitetssjukhus.

Minimikrav för att bedriva diagnostik och behandling av patienter med aggressiva B-cellslymfom anser vi vara följande: 

 • Minst en specialist i lymfomonkologi eller hematologi. 
 • Möjlighet att ge transfusioner av erytrocyter och trombocyter även under helger. 
 • Organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa patienter bör kunna vårdas i isoleringsrum. 
 • Tillgång till intensivvård.
 • En organisation som säkrar tillgång till central venkateter inom ett dygn. 
 • Upparbetade rutiner för att frysa spermier från nydiagnostiserade patienter. 
 • Etablerad samverkan med infektionsspecialist, lungspecialist och tandläkare med erfarenhet av patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling. 
 • Möjlighet att säkra att patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling inte vårdas som överbeläggnings- eller satellitpatienter. 
 • Resurser för rapportering till kvalitetsregister och uppföljning av den egna vårdkvaliteten. 
 • Hög andel sjuksköterskor med >1 års erfarenhet av cytostatikabehandling (>50 %) 
 • Tillgång till rehabiliteringsteam. 
 • Rutiner för regelbundna diagnostiska konferenser med hematopatolog. 
 • Resurser för att kunna inkludera patienter i kliniska studier.