MENY

Gällande vårdprogram mantelcellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-06.

21. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret.

≥95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum.

≥80 %

Tider från datum då remiss skickades till specialistklinik till datum för behandlingsstart.

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom

Andel patienter i kliniska prövningar avseende primärbehandling.

≥10 % av patienterna

Riktlinjer åtföljda avseende primärbehandling för patienter <70 år

≥95 %

Kirurgisk biopsi utförts för diagnostik.

≥75 %

Ovanstående indikatorer har beslutats av Svenska lymfomgruppen.