MENY

Gällande vårdprogram T-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-05-16

16. Palliativ vård och insatser

16.1 Inledning

Här omtalas endast de palliativa insatser som är speciella för patienter med Tcellslymfom. I övrigt hänvisar vi till Nationellt vårdprogram för palliativ vård.

Patienter som inte bedöms vara aktuella för kurativ behandling bör erbjudas palliativ terapi där målen är bästa möjliga livskvalitet och minimerat behov av sjukhusvård samt i vissa fall även en förhoppning om en något förlängd överlevnad. Om vården är uttalat palliativ och inte inkluderar cytostatika kan patienten skötas av antingen en onkologi- eller hematologimottagning, hemsjukvården eller en palliativ enhet. Det varierar i landet i vilken grad man kan ge blod- eller trombocyttransfusioner inom hemsjukvård eller avancerad sjukvård i hemmet. Lokala rutiner får gälla.

16.2 Palliativ behandling av aggressiva Tcellslymfom

Hos vissa patienter kan understödjande behandling utan cytostatika vara den klokaste palliativa strategin. Hos andra patienter nås bästa palliation genom en kombination av god understödjande behandling och lågintensiv symtomlindrande cytostatikaterapi. Strålbehandling i smärtlindrande eller tumörkrympande syfte kan också vara värdefull.

Exempel på palliativa cytostatikaregimer är peroral behandling med klorambucil, cyklofosfamid, etoposid eller trofosfamid, med eller utan tillägg av steroider, alternativt regimer med lågdos doxorubicin. För att höja livskvaliteten kan det vara aktuellt att ge blodtransfusioner. Trombocyttransfusioner bör i regel endast ges vid blödning.