MENY

Gällande vårdprogram T-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-05-16

25. Vårdprogramgruppen

25.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

25.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Mats Ehinger, docent, överläkare, Patologisk/cytologisk klinik, Laboratoriemedicin Skåne, Lund
 • Fredrik Ellin, med.dr, överläkare, Medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar
 • Anette Ahlin Gullers, forskningssjuksköterska, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Hans Hagberg, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Hanna Hellberg, patientrepresentant, socionom, Ängelholm
 • Ann-Sofie Johansson, med.dr, överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Mats Merup, docent, överläkare, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
 • Stefan Norin, med.dr, överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Thomas Relander, docent, överläkare, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

25.3 Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro. 

Vårdprogramgruppens ordförande (TR) har eller har haft tidsbegränsade arvoderade uppdrag för läkemedelsföretaget Takeda. RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet.

 

25.4 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, vilken utsett Thomas Relander till vårdprogramgruppens ordförande. 

I en första remissrunda lämnade nedanstående organisationer synpunkter på vårdprogrammets innehåll: 

 • Blodcancerförbundet
 • Hematologisjuksköterskornas organisation (HEMSIS)
 • Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
 • Nätverksgruppen för Cancerrehabilitering 
 • Regionala kontaktpersoner på respektive RCC 
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM)
 • Svensk Förening för Hematologis (SFH) styrelse 
 • Svensk Förening för Medicinsk Genetik (SFMG)
 • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR)
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM) 
 • Svensk Förening för Patologis hematopatologisektion
 • Svensk Förening för nuklearmedicin
 • Svensk Onkologisk Förenings (SOF) styrelse 
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska Benmärgstransplantationsgruppen (SBMT)
 • Svenska Lymfomgruppen (SLG) 
 • Svenska Läkaresällskapet 


En patientrepresentant har deltagit i vårdprogramarbetet. Patientföreningen Blodcancerförbundet har tillfrågats om representant men inte kunnat delta.

De inkomna synpunkterna från första remissrundan sammanställdes och vårdprogrammet reviderades, och därefter skickades vårdprogrammet på ytterligare en remissrunda. Denna gick till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen, fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s respektive SLG:s och SFH:s webbplatser.