MENY
Till regionspecifikt innehåll

Myelodysplastiskt syndrom

I Sverige insjuknar drygt 300 personer i MDS per år. Sjukdomen förekommer i alla åldersgrupper men ökar mycket kraftigt med ålder, medianåldern vid diagnos är 75 år.

MDS är en form av blodcancer där blodstamceller drabbas vilket leder till brist på mogna blodkroppar samt ökad risk för akut leukemi. 

Prognosen varierar för lågrisk-MDS och högrisk-MDS där överlevnad och risk för övergång till akut leukemi skiljer sig markant. Relativa 2-års överlevnaden för lågrisk-MDS och högrisk-MDS är 77 respektive 29 procent.

Stamcellstransplantation är den enda botande behandlingen men kan endast utföras på en del av patienter p g a av ålder och sjuklighet. Nya transplantationsmetoder och bättre omhändertagande av komplikationer efter transplantationen under senare år har dock medfört att betydligt äldre patienter numera kan transplanteras. Även nya läkemedel som t ex hypometylerande terapi har förlängt överlevnaden och är nu en standardiserad behandling vid högrisk-MDS. 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Faktaägare: Elisabeth Ejerblad, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 5 mars 2019