Gällande vårdprogram bukspottkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2014-03-05

1. Inledning

Sedan många år har det funnits regionala vårdprogram och riktlinjer för pankreascancer i de flesta av landets sjukvårdsregioner. Detta är dock det första nationella vårdprogrammet för denna sjukdomsgrupp. Arbetet med vårdprogrammet påbörjades i december 2011 efter att en nationell arbetsgrupp för vårdprogram och kvalitetsregister utsetts av Regionala cancercentrum i samverkan under sommaren samma år. Redan tidigare hade dock vårdprogramprocessen påbörjats genom att förslag på författare till de olika kapitlen förankrats i berörda specialitets- och yrkesföreningar.

År 2012 diagnostiserades 1 405 tumörer från pankreas eller det periampullära området. Patienter med cancer utgångna från pankreas icke hormon­producerande (exokrina) celler har generellt sett en mycket dålig prognos. Endast en mindre del av de patienter som får diagnosen har en operabel sjukdom och även bland dem som genomgår en radikalt syftande operation är prognosen på lite längre sikt dyster. På senare tid har dock en ny användning av onkologisk behandling gett förhoppningar om förbättrade resultat i framtiden.

Tumörer utgångna från duodenum, papilla Vateri och den distala gallgången (s.k. periampullära cancrar) skiljs som regel inte från exokrin pankreascancer preoperativt. Det beror på att det är svårt att få ett tillförlitligt vävnadsprov och att diagnostiken därmed i huvudsak baseras på radiologiska fynd. En expansiv process i pankreaskörtelns huvud handläggs därför initialt på ett likartat sätt oavsett vilken celltyp den i själva verket utgår från. Man talar därför om periampullär cancer och exokrin pankreascancer som ett kliniskt begrepp där prognosen är avsevärt sämre för den vanligaste tumörtypen, exokrin pankreascancer, jämfört med övriga periampullära maligniteter. I regel kan man inte göra en specifik diagnos förrän den bortopererade vävnaden granskas i mikroskop.

Det aktuella vårdprogrammet behandlar bland annat epidemiologi och etiologi, utredning, radikalt syftande behandling samt specifik palliativ behandling av pankreascancer och periampullär cancer ur ett medicinskt perspektiv såväl som ett omvårdnadsperspektiv.

Tyvärr kommer huvuddelen av patienterna som drabbas av någon av dessa cancerformer att bli aktuella främst för palliativ behandling. Vi har dock valt att endast belysa för gruppen specifika problem, såsom ikterus, eftersom det sedan tidigare finns ett mycket omfattande nationellt vårdprogram för palliativ vård.

Sedan årsskiftet 2009–2010 finns ett nationellt kvalitetsregister för pankreas­cancer och periampullär cancer. Målsättningarna för process- och resultatmått är likartade mellan det aktuella vårdprogrammet och registret och de krav som vårdprogrammet ställer kommer att följas via registret.

Det aktuella vårdprogrammet betonar betydelsen av att alla patienter ska bedömas vid en multidisciplinär teamkonferens och att alla patienter redan tidigt i utrednings- och behandlingsförloppet ska ha en kontaktsjuksköterska.

Nationella arbetsgruppen för vårdprogram och kvalitetsregister pankreascancer

Mikael Öman, RCC Norr,

Pehr Lind, RCC Uppsala–Örebro,

Ralf Segersvärd, RCC Stockholm–Gotland,

Claes Jönson, ordförande, RCC Väst

Svein Olav Bratlie, RCC Väst

Thomas Gasslander, RCC Sydöst

Bobby Tingstedt, RCC Syd

Stödjande

Hans Starkhammar, docent och överläkare, RCC Sydöst

Charlotte Lindgren, leg. sjuksköterska, fil. mag. Vårdprogramhandläggare, RCC Sydöst

1.1 Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet för pankreascancer och periampullär cancer avser som namnet antyder tumörer med sitt ursprung i pankreaskörteln och i och det periampullära området (duodenum, extrahepatiska gallvägar och papilla vateri). Det aktuella vårdprogrammet avser inte neuroendokrina tumörer, lymfom och sekundär tumörer i pankreas.

1.2 Förändringar jämfört med tidigare version

Jämfört med 2013 års version innehåller vårdprogrammet få förändringar.  En översyn har gjorts av kapitel 9.3.7 avseende onkologisk behandling av lokalt avancerad pankreascancer.

Kapitel 13 (Medicinskt understödjande behandling) har kompletterats med några ytterligare referenser och ytterligare en rekommendation har tillkommit.

1.3 Vårdprogrammets förankring

Den nationella arbetsgruppen för vårdprogram och kvalitetsregister för pankreascancer, som lett vårdprogramarbetet, är utsedd av Regionala cancercentrum i samverkan.

Vårdprogrammets författare är utsedda i samråd med:

 • Dietisternas riksförbund
 • Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin
 • Svensk Förening för Patologi
 • Svensk Gastroenterologisk Förening
 • Svensk Kirurgisk Förening (via Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi)
 • Svensk Onkologisk Förening
 • Svensk sjuksköterskeförening

 

Vårdprogramförslaget har i en första runda gått på remiss till ovanstående organisationer samt:

 • Cancerpatientnätverket RCC Sydöst
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad

 

Samtliga remissinstanser har lämnat yttranden utom Svensk Gastro­enterologisk Förening, Svensk Förening för Patologi, Svensk Onkologisk Förening och Svensk förening för allmänmedicin. I en andra remissomgång har vårdprogramförslaget behandlats regionalt via de regionala cancer­centrumen. 

1.4  Vårdprogramgruppens sammansättning

Vårdprogrammets författare utgörs av representanter för de professioner och specialiteter som i första hand kommer i kontakt med patienter med pankreas­cancer och periampullär cancer. De representerar olika delar av landet samt olika sjukhustyper.

1.4.1 Vårdprogramgruppen

Jönson Claes
Docent, ordförande, överläkare
Regionalt cancercentrum Väst, Göteborg

 

Albiin Nils
Docent, överläkare
Röntgenavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Andersson Mats
Med. doktor, överläkare
Enheten för radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Andersson Thomas
Specialistsjuksköterska
Kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Arnelo Urban
Med. doktor, överläkare
Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska sjukhuset, Stockholm

 

Axelsson Anna
Specialistsjuksköterska 
Onkologkliniken, JK, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Bergenfeldt Magnus
Docent, överläkare
Kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Börjeson Sussanne
Docent, leg sjuksköterska universitetslektor
Linköpings Universitet och Landstinget i Östergötland

 

Del Chiaro Marco
Med. doktor, bitr. överläkare
Gastrocentrum kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Dellson Pia
Specialistläkare
Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Eckerdal Gunnar
Överläkare
Palliativa teamet, Hallands sjukhus, Kungsbacka

 

Fomichov Victoria
Statistiker
Regionalt cancercentrum sydöst

 

Gasslander Thomas
Docent, överläkare
Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

 

Hedberg Mats
Med. doktor, överläkare
Kirurgkliniken, Mora lasarett

 

Hjalmarsson Claes
Med. doktor, överläkare
Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

 

Hyltander Anders
Docent, överläkare
Kirurgkliniken, Östra Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Håkansson Hans-Olof
Med. doktor, överläkare
Kirurgkliniken, länssjukhuset Kalmar

 

Karlson Britt-Marie
Med. doktor, överläkare
Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Karrman Kristina
Leg. läkare
Avdelningen för klinisk genetik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Pehr Lind
Docent, överläkare
Onkologkliniken Sörmland, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Nyköpings lasarett

 

Lindkvist Björn
Docent, överläkare
Medicinkliniken, avdelningen för gastroenterologi, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Löhr Matthias
Professor, överläkare
Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Martin Lena
Med. doktor, leg dietist
Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Ohlin Bo
Överläkare
Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona

 

Segersvärd Ralf
Med. doktor, överläkare
Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Spinnell Stefan
Överläkare
Kirurgkliniken, Sunderbyn sjukhus

 

Sund Malin
Docent, överläkare
Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Tingstedt Bobby
Docent, överläkare
Kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Verbeke Caroline
Med.dr., överläkare
Avdelningen för patologi och cytologi 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Wirehag Karl-Göran
Överläkare
Kirurgkliniken, Centralsjukhuset Karlstad

 

Ågren Göran
Med. doktor, överläkare
Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

 

Öhlund Daniel
Med. doktor, ST- läkare
Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Öman Mikael
Docent, överläkare
Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

1.4.2 Jäv och andra bindningar

Samtliga medlemmar i nationella vårdprogramgruppen har lämnat in jävsdeklarationer.

1.4.3 Evidensgradering  

Ett flertal klassifikationer av evidensgradering används i dag för utvärdering av insatser i vården. Vårdprogramsgruppen har i detta dokument valt att använda Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) modifierade version av GRADE-systemet [1, 2].

Styrkan i rekommendationerna graderas utifrån detta system: 

stark (⊕⊕⊕⊕)
måttligt stark (⊕⊕⊕)
begränsad (⊕⊕)
otillräcklig (⊕)