Gällande vårdprogram bukspottkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2014-03-05

12. Behandling av återfall

Rekommendationer

Vid återfall av pankreascancer och periampullär cancer bör onkologisk behandling erbjudas. (⊕⊕⊕⊕)

Kurativt syftande kirurgi av återfall kan inom ramen för prospektiva protokoll övervägas hos yngre individer med ett gott funktionsstatus och dessa patienter bör därför diskuteras på en multidisciplinär konferens vid ett högvolymcenter. (⊕)

Återfall vid pankreascancer och periampullär cancer betraktas vanligen som obotligt, vilket innebär att patienten är i en palliativ situation och ska erbjudas sådan onkologisk behandling (se kapitel 9) alternativt palliativa insatser (se kapitel 17). Återfallen indelas i lokala respektive systemiska (metastaserat) [257]. Kirurgi vid återfall är i dag inte standard, men kan eventuellt övervägas vid vissa former av återfall och inom ramen för prospektiva protokoll.

En retrospektiv studie har visat att kirurgi vid lokalt återfall är säkert och kan ge en förlängd överlevnad jämfört med en matchad icke-opererad kontroll­grupp. En trend observerades att det var prognostiskt gynnsamt med lägre ålder (≤65 år) och längre latenstid från primäroperation till återfall (≥ 9 månader) [258]. Notera att uppkomst av tumörer i restpankreas, efter tidigare tumörresektion, kan utgöras av metakrona primärtumörer, vilka ska bedömas som sådana och inte betraktas som återfall [259]. I enstaka fallbeskrivningar har dessa tumörer påvisats cirka 3 år efter primäroperation och vid kompletterande resektion har en medianöverlevnad på 16 månader rapporterats [260].

Observera att nytillkommen vävnad lokalt kan utgöras av fibrotiserande processer och inte nödvändigtvis av lokalt återfall [261]. Vid tveksamhet bör därför vävnadsprov tas innan onkologisk behandling initieras.

Från den hittills största serien av leverresektion för non-kolorektala non-neuroendokrina (NCNN) metastaser (n=1452), beskrivs en median­överlevnad på 20 månader för pankreascancer (n=40), 38 månader för ampullcancer (n= 15) och 34 månader för duodenalcancer (n=12) efter leverresektion. Överlevanden i selekterade fall är sålunda god och tumörer av intestinalt ursprung har mer gynnsam prognos än pankreascancer. Prognostiskt gynnsamma faktorer för överlevnad vid NCNN var lägre (≤ 60 år) ålder [262] och längre latenstid (≥ 24 månader) mellan primär­operation och återfall [262-265].

Kirurgi av lokalrecidiv och levermetastaser kan göras med låg perioperativ morbiditet och mortalitet på högvolymscentra [258, 262, 264]. Mindre retrospektiva studier har visat att kirurgi vid återfall kan ge en förlängd överlevnad jämfört med en matchad kontrollgrupp både vid metakrona levermetastaser [266] och vid lokalrecidiv [258]. I dag saknas dock prospektiva randomiserade studier varför man inte kan hävda någon generell överlevnadsvinst av kurativt syftande kirurgi vid återfall.