Gällande vårdprogram bukspottkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2014-03-05

2. Mål med vårdprogrammet

  • Täckningsgrad > 95 procent för kvalitetsregistret
  • Kontaktsköterska för > 90 procent av patienterna 
  • MDK-beslut för > 90 procent av patienterna
  • Tid från remissmottagande till behandlingsbeslut < 2 veckor hos > 90 procent av patienterna
  • 90-dagarsmortalitet efter kurativt syftande operation < 5 procent och Possum E/O-ratio < 1.1
  • Adjuvant cytostatika till > 75 procent av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna i utförda adjuvantstudier, t.ex. ESPAC-3
  • Inklusion av > 80 procent av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna för pågående studier