MENY

Gällande vårdförlopp

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-10-31

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen.

Behandling

Från

Till

Tid

Kirurgi

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

30 kalenderdagar

Strålbehandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

34 kalenderdagar

Läkemedelsbehandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

27 kalenderdagar

Icke tumörspecifik, palliativ, symtomlindrande behandling

Beslut välgrundad misstanke

Behandlingsbeslut (anges som start av första behandling i ledtidsmätning)

20 kalenderdagar

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling. Kurativ kirurgi och strålbehandling sker alltid vid nationellt centrum.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning, ovan.

Från

Till

Tid

Remissbeslut vid misstanke

Remissankomst (filterfunktion)

3 kalenderdagar

Remissankomst (filterfunktion)

Gynekologisk undersökning (filterfunktion)                     

7 kalenderdagar

Gynekologisk undersökning

Beslut välgrundad misstanke

0-7* kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdagar

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block B)

7 kalenderdagar

Första besök i specialiserad vård (block B)

Nationell MDK

10 kalenderdagar

Nationell MDK

Behandlingsbeslut

2 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, kirurgi

10 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, strålbehandling

14 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, läkemedel (palliativ cytostatikabehandling)

7 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, palliativ symtomlindrande

0 kalenderdagar

*7 kalenderdagar gäller när biopsisvar krävs för välgrundad misstanke.

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för vulvacancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen vulvacancer

Andel patienter av de som fått diagnosen vulvacancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

5-årsöverlevnad

 

Täckningsgrad i registret

100 %

Deltagande (inkluderad) i strukturerad behandlingsstudie

 

Andel kurativa behandlingar utförda på nationellt centrum

100 %