MENY

Gällande vårdförlopp

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-10-31

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Block A-C kan utföras på lokalt sjukhus, regionalt eller på nationellt centrum enligt landstingets/regionens rutiner.

Block A

Block B

Remissbedömning för planering av utredning och behandling, inkl. bedömning av PAD-svar, särskilt invasionsdjup.

Anamnes och gynekologisk undersökning, ev. i narkos, enligt nationellt vårdprogram.

Operabilitetsbedömning.

Vid behov:
- kompletterande biopsi
- cystoskopi
- rektoskopi.

Block C

Block D

Bilddiagnostisk undersökning enligt nationellt vårdprogram.

Nationell MDK

Svar på samtliga undersökningar tillgängligt

                                          

Resultat av utredningarna 

Åtgärd

Alla

Block A-D

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

 

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid nationell MDK:

  • gynekolog
  • gynonkolog
  • vid behov patolog
  • vid behov nationell bild- och funktionsdiagnostiker 
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion.

Använd den nationella remissen för att anmäla till MDK.

Beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid nationell MDK. Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med närstående om patienten önskar det.

 

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med första besök (block B).

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. 

Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med

  • sexologisk kompetens
  • fysioterapeut/lymfterapeut
  • enhet för psykosocialt stöd.

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning och alkohol inför behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta. 

 

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienter ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.