MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationella vårdprogram för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Sedan 2012 finns ett nationellt vårdprogram för levercellscancer, som är den vanligaste formen av primär levercancer. Det nationella vårdprogrammet för levercellscancer fastställdes 2020. Vårdprogrammet för gallblåsa och gallvägar fastställdes 2019.

Levercellscancer

Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Viktiga delar i vårdprogrammet är:

 • prevention
 • diagnos
 • leverfunktionsmätning
 • behandling
 • understödjande vård

Gallblåse- och gallvägscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

 • statistik, med uppdaterad incidens
 • komplettering avseende gallblåsepolyper, där det förtydligas att polyp hos PSC patient skall bedömas vid MDK
 • tillägg av text om att förekomst av maljunction mellan gallgång och pancreasgång kan medföra risk för cancer i gallgång och gallblåsa
 • ny text angående familjär riskökning vid gallblåsecancer, men att det inte har kopplats till genetiska förändringar
 • TNM, där version 7 ersätts med version 8. Det innefattar förändrad T-klassificering för intrahepatiskt cholangiocarcinom, och där det vid gallblåsecancer särskiljs på cancer som lokaliseras på periotoneal resp leversida. Avseende lymfkörtelmetastaser införs N2 vid 4 eller fler lymfkörtelmetastaser.
 • perihilär gallgångscancer där det införts en nationell konferens för kurativt syftande behandling, och den kirurgiska behandlingen har centraliserats till Stockholm och Göteborg
 • kemoterapidelen har uppdaterats mot bakgrund av rapporterade studier, men rekommendationer har inte förändrats.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Metodik vid framtagandet av vårdprogrammet

Det nya vårdprogrammet har utarbetats utifrån patienters och närståendes upplevelse av vården enligt metoden Experience-based co-design.

Rapport om patienters- och närståendes upplevelser (pdf, nytt fönster)

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionala medicinska riktlinjer levercellscancer och gallblåse- och gallvägscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje levercellscancer

Regional medicinsk riktlinje levercellscancer (pdf)

Regional medicinsk riktlinje gallblåse- och gallvägscancer

Regional medicinsk riktlinje gallblåse- och gallvägscancer (pdf)


Gemensam information uppdaterad: 16 januari 2020