Nationellt vårdprogram för lungcancer

Det senaste nationella vårdprogrammet för lungcancer publicerades augusti 2018.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Viktiga delar i vårdprogrammet är utredning och uppföljning av misstänkta lungförändringar, policy för molekylarpatologiska tester såsom EGFR- och ALK-test, och behandlingsavsnittet för de olika undergrupperna och stadierna av lungcancer. Kvalitetsindikatorer som kan följas i det nationella lungcancerregistret anges.

Den senast reviderade versionen av  vårdprogrammet innehåller uppdaterade versioner av enstaka kapitel. De viktigaste förändringarna är uppdaterade riktlinjer för läkemedelsbehandling vid icke-småcellig lungcancer.

I samband med detta har justeringar skett även i andra kapitel, till exempel uppdaterade riktlinjer för histopatologisk definition och molekylärpatologisk testning, samt en ny version av stadieindelningen av lungcancer.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 6 september 2018

Regionalt