MENY

Gällande vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-03-01

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Nytillkomna sväljsvårigheter ska föranleda misstanke och patienten ska remitteras till utredning med gastroskopi (filterfunktion) utan andra föregående undersökningar.

Följande kan föranleda utredning med gastroskopi (filterfunktion): 

 • järnbristanemi 
 • kraftig oförklarad viktnedgång
 • nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor
 • gastrointestinal blödning
 • nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor 
 • bilddiagnosiskt fynd talande för matstrups- eller magsäckscancer.

 

Remiss till filterfunktion

Remissen ska innehålla följande:

 • anamnes, ange särskilt 
  • symtom som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem
  • samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Filterfunktion

Filterfunktionen inleds med remissgranskning. Om remissgranskningen bekräftar misstanken om cancer ska patienten kallas till gastroskopi. Om gastroskopin visar misstanke om cancer ska biopsier tas, men patienten ska remitteras till utredning utan att PAD-svaret inväntats. 

Om undersökningen inte ger misstanke om matstrups- eller magsäckscancer men biopsier har tagits ansvarar endoskopisten för att bevaka PAD-svaret och remittera patienten till utredning om svaret ger välgrundad misstanke eller återremittera patienten om misstanken avskrivits.

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • endoskopiskt fynd talande för matstrups- eller magsäckscancer 
 • histopatologiskt fynd talande för matstrups- eller magsäckscancer.

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

Remissen till utredning enligt det standardiserade vårdförloppet ska innehålla 

 • gastroskopiberättelsen 
 • PAD-svar, om välgrundad misstanke uppstått först vid PAD-svaret
 • kopia på remissen till gastroskopin kompletterad med uppgifter om
  • längd och vikt
  • läkemedel: diabetesmedicin och metotrexat
  • pacemaker
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Remissen ska omedelbart skickas till utredning med mottagande och kvittering inom ett dygn. 

 

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till gastroskopi (filterfunktion) ska informera patienten om 

 • att det finns anledning att göra undersökningen för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon 
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.  

Den som remitterar till utredning (vid välgrundad misstanke) ska informera patienten om 

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon 
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.  

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.