MENY

Gällande vårdförlopp neuroendokrina buktumörer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-10-31

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen.

Patientgrupp

Från

Till

Tid

NEC/binjurebarkcancer, oavsett behandlingstyp

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

Ska starta 7 kalenderdagar efter att diagnosen är säkerställd.

Kirurgi

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

56 kalenderdagar

Läkemedel

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

49 kalenderdagar

Strålbehandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

49 kalenderdagar

Palliativ symtomlindrande behandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling (sammanfaller med behandlingsbeslut)

35 kalenderdagar

Övriga behandlingsmetoder används i sällsynta fall som start av behandling. Dessa bör kodas som strålbehandling (PRRT/SIR-T) eller kirurgi (RF, partikelembolisering) trots att ledtiden i dessa ofta är längre.                                             

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning, ovan.

Från

Till

Tid

Remissbeslut vid misstanke

Remissankomst (filterfunktion)

3 kalenderdagar

Remissankomst (filterfunktion)

Planering av kompletterande provtagning/utredning

7 kalenderdagar

Planering  av kompletterande provtagning/utredning

Beslut välgrundad misstanke eller ej

35 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

3 kalenderdagar

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

MDK efter avslutad utredning

28 kalenderdagar*

MDK

Behandlingsbeslut

4 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, läkemedel

14 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, kirurgi

21 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, strålbehandling

14 kalenderdagar

Säkerställd NEC/binjurebarkcancer

Start av första behandling, annan)

7 kalenderdagar

* Ledtid Biopsi–PAD-svar till remittenten: 5 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för Neuroendokrina buktumörer, inkl. binjurecancer”.

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som diagnosticerats med neuroendokrina buktumör eller binjurecancer.

Andel patienter av de som diagnosticerats med neuroendokrina buktumör eller binjurecancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp.

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Andel patienter som registrerats i kvalitetsregister.

100 %

Andel patienter som diskuterats vid multidisciplinär konferens.

> 80 %

5-årsöverlevnad