MENY

Gällande vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-08

7. Kategorisering av tumören

7.1 Patologins roll i den diagnostiska processen

Primärtumörens lokalisation förblir okänd i 20–50 % av fallen, trots den extensiva kliniska och radiologiska utredning som CUP- patienterna oftast blir föremål för. Om primärtumören kan identifieras och patienten erbjudas en sedvanlig organbaserad antitumoral behandling får patienten större terapirespons och förlängd överlevnad.

Traditionell histopatologisk analys tillsammans med modern immunhistokemi kan klargöra histogenes och primaritet i minst 70 % av fallen, och tekniken förbättras ständigt genom framtagandet av nya högspecifika antikroppar för bestämning av ursprungsvävnad. Ett kvarstående problem är lågt differentierade tumörer, heterogenitet och tumörer med avvikande fenotyp. Med modern molekylärpatologisk analys kan man öka andelen fall där primärtumören påvisas till cirka 90 %. Vidare kan immunhistokemi, men särskilt molekylärpatologi, identifiera prognostiska och prediktiva faktorer i ett stort antal av fallen. I de fall där primärtumörens lokalisation inte har kunnat fastställas och patienten avlider bör klinisk obduktion eftersträvas även om man inte ens då kan fastställa primärtumörens utgångspunkt med hundraprocentig säkerhet.

Riktlinjer för patologens arbete finns i bilaga 1 och i bilaga 2.

7.2 Anvisningar för provtagarens hantering av provet

Representativ histopatologisk biopsi av god kvalitet krävs för fullständig analys.

 • 3-4 mellannålsbiopsier minst 14 G alternativt excisionsbiopsi är önskvärt.
 • Innehållande viabel tumörvävnad från tumörens periferi.
 • Omedelbar fixering i 10 % buffrad formaldehyd.
 • Alla biopsier skickas in i separata provtagningskärl.

7.3 Anamnestisk remissinformation

Goda remissuppgifter är väsentliga för patologens arbete.

 • tidigare sjukhistoria
 • riskfaktorer
 • aktuella symtom
 • tumörens lokalisation och distribution
 • relevanta labdata (tumörmarkörer)
 • radiologiska fynd
 • kliniskt misstänkta ursprungslokaler
 • specifika kliniska frågeställningar och angivande av ambitionsnivå
  • ­enbart bekräftande diagnos av malignitet
  • immunhistokemisk primärtumörsökning
  • önskemål om extensiv molekylär primaritetsanalys och prediktiv testning
 • remissen skall märkas som CUP fall.