Nationellt kvalitetsregister peniscancer

Nationella kvalitetsregistret för peniscancer omfattar alla patienter med nydiagnostiserad peniscancer, invasiv och cancer in situ. Obduktionsupptäckt peniscancer ingår inte i registret.  Uppgifter om väntetider, kontaktsjuksköterska, multidisciplinär konferens, diagnostik, primärbehandling (kirurgi), lymfkörteldiagnostik/kirurgi och femårsuppföljning registreras. Från och med januari 2015 innehåller registret även uppgifter om remittering till nationellt centrum för behandling och livskvalitetsformulären PROM/PREM.

Peniscancer - Nationell kvalitetsrapport för 2017, Oktober 2017

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remiss till behandlingsstart: 59 dagar, 2016
  • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 65 % 2016
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 98 procent, 2011-2016

Det nationella peniscancerregistret startade år 2000. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret. 

 


Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 13 december 2017

Regional information uppdaterad: 29 september 2017