Ledning

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) är ett gemensamt samverkansorgan för sjukvård, utbildning och forskning i norra sjukvårdsregionen. Sjukvårdsregionförbundet har också det övergripande ansvaret för RCC Norrs uppbyggnad och utveckling.

Verksamhetshefen för Regionalt cancercentrum norr är organisatoriskt underställd förbundsdirektören i Norra sjukvårdsregionförbundet. RCC-chefen är föredragande i RCC norrs styrgrupp och chef för medarbetarna vid RCC norr.

RCC Norrs organisation

Politisk ledning

Förbundsdirektionen vid Norra sjukvårdsregionförbundet utgör den politiska ledningen för RCC Norr och beslutar bl.a. om den regionala cancerplanen och om nivåstrukturering för diagnostik och behandling som inte ges i varje region.

Arbetsutskott

Förbundsdirektionens arbetsutskott (AU) svarar för den politiska beredningen av ärenden till förbundsdirektionen.

RCC Norrs styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för strategiska frågor och RCC Norrs kontinuerliga utveckling. Styrgruppen ska godkänna verksamhetsplanen och följa upp de övergripande målen för RCC Norr. Läs mer under Styrgrupp.