MENY

Råd inom RCC Norr

Till RCC Norr finns ett antal råd knutna.

Patient- och närståenderådet

består av representanter för olika patientföreningar. I rådet ingår även kontaktsjuksköterskor. Patientrådet driver frågor, som man ser som generellt viktiga ur ett patient- och närståendeperspektiv, och har en direkt dialog med RCC Norrs ledning.

Forskningsrådet

har som huvudsaklig uppgift att identifiera faktorer som försvårar utvecklingen av cancerforskningen i norra regionen, identifiera orsaker och utforma åtgärder för att avhjälpa dessa hinder. För det praktiska genomförandet av åtgärderna svarar RCC Norrs forskningssamordnare.

Det regionala läkemedelsrådet

ska samordna regionens fyra landsting/regioner inom läkemedelsområdet. Genom att läkemedelsrådets ordförande ingår i det regionala cancerrådet involveras rådet i RCC Norr.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 24 september 2018