Nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan

För att fortsätta det arbete som SKL-projektet genomförde har Regionala cancercentrum i samverkan tillsatt en nationell arbetsgrupp, med uppdrag att driva det fortsatta utvecklingsarbetet när det gäller kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan i cancervården.

Gruppen ska:

  • utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen med syftet att funktionen ska ligga steget före med innovativt arbetssätt som uppfyller patienternas behov. Ett grundläggande krav är att patienternas ställning ska stärkas genom arbetssättet.
  • verka för implementering och uppföljning av kontaktsjuksköterskefunktionen.
  • särskilt beakta behovet av kontaktsjuksköterska för diagnoser med få fall samt svaga patientgrupper.
  • arbeta för införandet av individuell vårdplan, Min vårdplan, i cancervården samt uppföljning och fortsatt utveckling av vårdplanen.

Arbetet ska bedrivas lokalt/regionalt i samverkan med processägare/motsvarande.

Uppföljning ska redovisas årligen till samverkansgruppen.

Bodil Westman

projektledare

RCC Stockholm-Gotland

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

Annica Tomasson

Processledare, rehabilitering

RCC Sydöst

Anne Genander

projektledare, utvecklingsenh HoS

Landstinget Sörmland

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

Christina Landegren

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska , RCC Stockholm - GotlandBodil Westman, sjuksköterska , RCC Stockholm - Gotland
Ansvarig redaktör: liza.junker@sll.se
Gemensam information uppdaterad: 26 juni 2018