MENY
Till regionspecifikt innehåll

Patientsynpunkter

På denna sida finns information om olika organisationer som värnar om att förbättra vården. Om patienten inte är nöjd med den vård som de fått eller är missnöjd med bemötandet, har de rätt att klaga och lämna synpunkter.

Patientnämden

Till patientnämndens förvaltning kan patienter vända sig med frågor som rör i stort sett all offentligt finansierad vård; landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden och privata vårdgivare som har avtal med landstinget. De flesta som kontaktar patientnämden önskar att deras ärende ska leda till kvalitetsförbättring i vården så att händelsen inte upprepas. 

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting och regioner. Kontaktuppgifter till patientnämnden finns hos respektive landsting och region.

Inspektionen för vård och omsorg

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är en statlig myndighet som utreder händelser i vården och fokuserar inte enbart på hälso- och sjukvårdspersonalens agerande. Tyngdpunkten ligger framför allt på att bedöma om något blev fel och i sådana fall varför. IVO bedömer också vad som är viktigt att åtgärda för att inte samma händelse ska ske igen.

En anmälan kan till exempel handla om:

 • Utebliven, försenad och/eller fel diagnos eller behandling
 • Brister i remisshantering
 • Fel vid läkemedelsbehandling
 • Felaktigt utförd behandling
 • Vårdrelaterade infektioner
 • Fallskador som inträffar i samband med vård och behandling

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm-Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Patientnämnden i Stockholms län

Patientnämnden är en del av Stockholms läns landsting dit patienter och närstående kan vända sig med problem som uppstått vid vård och kontakter med sjukvården. Nämnden utreder vad som inträffat, föreslår lösningar, informerar och lotsar vid behov vidare till annan instans.

Nämnden är neutral och tar inte ställning till vad som är rätt, varken när det gäller anmälarnas uppfattning som framkommer i deras skrivelser och vid telefonkontakter eller vårdens svar som framkommer i yttranden i samband med ärendenas utredning.

Patienternas egna berättelser från cancervården

Här kan du läsa och ta del av patienters och närståendes egna upplevelser från cancervården. Patientnämnden sammanställer klagomål, synpunkter och frågor från patienter och närstående rörande cancervård  en antal gånger varje år .

Syftet är att rapporterna kan tjäna som underlag till förbättringsarbetet inom cancersjukvården. Alla vårdenheter får också sina specifika rapporter skickade till sig från Patientnämnden.  

Patientnämdens årsrapport 2015

Patientnämnden i Region Gotland

Patientnämnden är en opartisk instans du kan vända dig till när du fått problem i kontakterna med hälso- och sjukvården, tandvården och särskilt boende.


Faktaägare:Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan
Gemensam information uppdaterad: 1 september 2016