Carereprojektet 2014 – 2015 är avslutat

Carereprojektet startades 2014 och tog då sin utgångspunkt i den nationella cancerstrategin och de projekt som bedrivits inom ramen för Ännu bättre cancervård (SKL). Enligt cancerstrategin ska varje vårdprocess utveckla vården gällande medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering. I detta ingår att införa kontaktsjuksköterskor, implementera det nationella vårdprogrammet om cancerrehabilitering och påbörja arbetet med att implementera Min vårdplan.

Att utveckla alla ovanstående områden samtidigt är en komplex uppgift. Detta projekt avsåg att hitta en modell som kan fungera i praktiken.

Projektet bedrevs inom vårdprocessen för gynekologisk cancer i norra regionen. I projektet ingick framtagande av regionövergripande och lokala rutiner och arbetssätt för att möjliggöra ett strukturerat, likvärdigt och kostnadseffektivt arbete. Processtöd och handledning till involverad personal under projekttiden erbjöds av projektledarna.

Projektet hade patient- och närståenderepresentanter som medverkade och bidrog det till att vidga perspektivet och behålla patientens fokus.

Syfte och målsättningGlasskål med jordgubbar framför rabatt med gula blommor.

Förbättra arbetet i vårdprocessen i norra regionen genom att tillsammans

  • utveckla fungerande arbetsformer för utsedda kontaktsjuksköterskor,
  • införa Min vårdplan i processen,
  • säkerställa att behov av cancerrehabilitering uppmärksammas och att rätt åtgärder erbjuds på rätt nivå genom hela vårdprocessen.

Delaktig patient

Arbetet i Carereprojektet kan bidra till fler välinformerade patienter som är delaktiga i sin egen vård, en sammanhållen vårdprocess med patientens fokus och välfungerande kommunikation med patienter och mellan vårdgivare. 

Samverkan

Projektarbetet vilade på tät samverkan och dialog med de lokala arbetsgrupperna inom varje landsting, för att synliggöra möjligheter och hinder samt gemensamt utveckla processen.

De lokala arbetsgrupperna bestod av representanter från hälso- och sjukvården samt sjukhuskyrkan.

Resultat

Carereprojektet är nu avslutat. Du kan ta del av den skrivna slutrapporten.

Projektledarnas förhoppning är att resultatet och erfarenheterna av detta pilotprojekt ska bidra till att synliggöra möjligheter och hinder för ett fortsatt arbete och att det blir en kunskapsspridning till övriga vårdprocesser.

Sidan uppdaterad: 20 september 2017