Bäckencancerrehabilitering

2016 startade ett nationellt projekt, vars syfte var att förbättra omhändertagande och samordna rehabilitering, för patienter med komplikationer vid cancerbehandling i bäckenområdet. Målsättningen var att sprida kunskap och information. I projektet kartlades resurser och kompetenser och ett flertal utbildningsinsatser genomfördes.

Diagnoser som omfattas är kolorektal, anal, urologisk, gynekologisk cancer samt viss hematologisk cancer. Arbetet bedrivs i samråd med RCC Norrs regionala processledare för respektive diagnosgrupp samt patientrepresentanter.

En regional projektledare leder arbetet och ingår även i en grupp med nationellt uppdrag. Projektet är i en implementeringsfas.

Arbetsmodell för cancerrehabilitering i bäckenområdet

En modell har utarbetats som innebär att befintliga kompetenser inom bäckenrehabilitering bildar lokala rehabiliteringskompetensnätverk med kontaktpersoner i varje region. Syftet är att samverka över diagnosgränserna.

Modell

 

Arbetssättet bygger på att patientens rehabiliteringsbehov bedöms var sjätte månad eller oftare av kontaktsjuksköterska. För detta används olika bedömningsinstrument, exempelvis Hälsoskattningen eller Distresstermometern. Dokumentation sker i Min vårdplan och patienten erbjuds sedan rehabiliteringsinsatser enligt den nivåstrukturering som gjorts i norra sjukvårdsregionen.

Hälsoskattningen (Region Örebro)

Distresstermometern

MDK-rehab

När besvären behöver bedömas och insatserna planeras av ett multiprofessionellt team ska patienten remitteras till multidiciplinär konferens (MDK-rehab). Detta gäller även när resurser och/eller kompetens saknas i det lokala rehabiliteringsnätverket.

MDK-rehab

Koordinator för bäckencancerrehabilitering

En regional koordinator har i uppdrag att planera och ansvara för MDK-rehab. I uppdraget ingår även arbete med att inventera vilka kompetenser som behöver förstärkas, främja cancerrehabilitering i samråd med processledarna samt att samverka med lokala nätverk. Funktionen är förlagd till Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.