Bäckencancerrehabilitering

Åren 2016-2019 pågick ett nationellt projekt, vars syfte var att förbättra omhändertagande och samordna rehabilitering, för patienter med komplikationer vid cancer i bäckenområdet. I projektet kartlades resurser och kompetenser och ett flertal utbildningsinsatser genomfördes. Även om projektet är avslutat fortsätter arbetet inom området.

Arbetet omfattar diagnoserna kolorektal, anal, urologisk, gynekologisk cancer samt viss hematologisk cancer. Det bedrivs i samråd med RCC Norrs sjukvårdsregionala processledare för respektive diagnos och i nära samverkan med den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering, där patientrepresentanter ingår.

Arbetsmodell för cancerrehabilitering

Under det tidigare projektet utarbetades en arbetsmodell som innebar att befintliga kompetenser inom bäckenrehabilitering bildade lokala kompetensnätverk, med syfte att samverka över diagnosgränserna.

Denna modell är möjlig att använda inom annan cancerrehabilitering.

Arbetssättet bygger på att patientens rehabiliteringsbehov bedöms återkommande av kontaktsjuksköterska. För detta används olika bedömningsinstrument, exempelvis Hälsoskattningen eller Distresstermometern. 

Patienten erbjuds sedan rehabiliteringsinsatser enligt den nivåstrukturering som har gjorts i norra sjukvårdsregionen. Dokumentation sker i patientens journal och i Min vårdplan.

Hälsoskattningen (Region Örebro)

Distresstermometern

MDK-rehab

När besvären behöver bedömas och insatserna planeras av ett multiprofessionellt team ska patienten remitteras till multidiciplinär konferens (MDK-rehab). Detta gäller även när resurser och/eller kompetens saknas i det lokala rehabiliteringsnätverket.

MDK-rehab

Koordinator för bäckencancerrehabilitering

En sjukvårdsregional koordinator har i uppdrag att planera och ansvara för MDK-rehab. I uppdraget ingår även arbete med att inventera vilka kompetenser som behöver förstärkas, främja cancerrehabilitering i samråd med processledarna samt att samverka med lokala nätverk. Funktionen är förlagd till Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.