MENY

Bäckenrehabilitering

2016 startade ett nationellt projekt, vars syfte var att förbättra omhändertagande och samordna rehabilitering, för patienter med komplikationer vid cancerbehandling i bäckenområdet. Målsättningen var att sprida kunskap och information. I projektet kartlades resurser och kompetenser och ett flertal utbildningsinsatser genomfördes.

Diagnoser som omfattas är kolorektal, anal, urologisk, gynekologisk cancer samt viss hematologisk cancer. Arbetet bedrivs i samråd med RCC Norrs regionala processledare för respektive diagnosgrupp samt patientrepresentanter.

En regional projektledare leder arbetet och ingår även i en grupp med nationellt uppdrag. Projektet är nu i en implementeringsfas.

Arbetsmodell för cancerrehabilitering i bäckenområdet

En modell har utarbetats som innebär att befintliga kompetenser inom bäckenrehabilitering bildar lokala rehabiliteringskompetensnätverk med kontaktpersoner i varje region. Syftet är att samverka över diagnosgränserna.

Modell

 

Arbetssättet bygger på att patientens rehabiliteringsbehov bedöms var sjätte månad eller oftare av kontaktsjuksköterska. För detta används sceening-instrumentet Distresstermometern. Dokumentation sker i Min vårdplan och patienten erbjuds sedan rehabiliteringsinsatser enligt den nivåstrukturering som gjorts i norra sjukvårdsregionen.

MDK-rehab

När besvären behöver bedömas och insatserna planeras av ett multiprofessionellt team ska patienten remitteras till multidiciplinär konferens (MDK-rehab). Detta gäller även när resurser och/eller kompetens saknas i det lokala rehabiliteringsnätverket.

Rehabiliteringskoordinator

En regional rehabiliteringskoordinator har i uppdrag att planera och ansvara för MDK-rehab. I uppdraget ingår även fortsatt arbete med att inventera vilka kompetenser som behöver förstärkas, främja cancerrehabilitering i samråd med processledarna samt att samverka med de lokala nätverken. Funktionen är förlagd till Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.


Faktaägare: Åsa Sandström, rehabiliteringskoordinator
Ansvarig redaktör: Anna Selberg, kommunikatör

Sidan uppdaterad: 12 augusti 2019