Projekt Rehabspåret

”Alla patienter med cancer bör under hela vårdprocessen vara föremål för cancerrehabilitering” (Nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, 2017).

Rehabspåret är ett utvecklingsprojekt som pågår i norra sjukvårdsregionen. Syfte med projektet är att bedöma individuella rehabiliteringsbehov hos patienter med cancer, i ett tidigt skede men också återkommande genom hela vårdprocessen.

Projektet vill ge patienter med cancerdiagnos möjlighet att själva beskriva sina behov av rehabilitering. Inom projektet används två frågeformulär, den så kallade Distresstermometern, för att göra en första behovsinventering, och formuläret EORTC QLQ-C30 för att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos patienten.

Frågeställningar inom projektet Rehabspåret:

  • Hur använder vi rehabiliteringsresurserna på ett optimalt sätt, på rätt nivå?
  • Kan Distresstermometern användas för att identifiera den individuella patientens rehabiliteringsbehov?
  • Hur kan vi implementera en modellbaserad rehabilitering i cancervården?
  • Finns det något samband mellan rehabiliteringsbehov och patientskattad livskvalitet?

För att kunna tillgodose patientens individuella behov av rehabilitering, får han eller hon göra en egen behovsbedömning. Utifrån patientens situation, bedöms sedan behovet av olika rehabiliteringsåtgärder.

Patienten kan inte själv bedöma vilka insatser som behövs; detta måste ske i samråd med profession inom cancerrehabiliteringen. Målet är att bedömningen ska leda till tidiga rehabiliteringsåtgärder och att alla professioner ska vara involverade i processen.

Det är viktigt att alla patienters behov tillgodoses och att rehabiliteringsresurserna användas på ett optimalt sätt.

Tidplan

Datainsamling inom projektet startar 1 oktober 2017 och avslutas i mars 2018. Under april månad 2018 kommer en workshop att anordnas för att utvärdera projektet.

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 9 november 2017

Regionalt