Kompetensförsörjning

Bristen på specialistutbildad personal är ett hot mot cancervårdens utveckling. Ökad förekomst av cancer, i kombination med stora pensionsavgångar inom sjukvården, fördjupar problemet.

Kompetensförsörjning innebär stora utmaningar och kräver långsiktig planering och nya kreativa lösningar. Arbetssätt behöver förändras. Flexibiliteten och samarbetet mellan vårdinstanser, kliniker och personalkategorier behöver utvecklas och förbättras. 

Varje RCC ska utforma och implementera en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning.

Vårdpersonal vid röntgenbild

Nationell plan för kompetensförsörjning i cancervården

Förutom de regionala planerna har en nationell arbetsgrupp arbetat fram en nationell kompetensförsörjningsplan. I planen föreslås en rad åtgärder, som beskrivs i separata avsnitt.

Ett generellt förslag är att varje RCC, tillsammans med vårdgivarna, genomför regelbunden översyn av verksamheter inom cancervården utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. 

RCCs nationella plan för kompetensförsörjning inom cancervården (pdf) 


Regionalt innehåll


Kompetensförsörjningsplan för norra regionen

Den nu aktuella kompetensförsörjningsplanen diskuterades i Chefssamrådet för cancervården och i RCC Norrs styrgrupp under våren 2014. Revide­ringar gjordes fortlöpande utifrån inkomna synpunkter.

Planen godkändes av förbundsdirektionen den 21 maj 2014 och sändes därefter till landstingen i regionen, som utarbetade egna handlingsplaner för hur man ska nå kompetensförsörjningsplanens mål.

Kompetensförsörjningsplanen beslutades vid förbundsdirektionens möte den 2 december 2014.

Kompetensförsörjningsplan norra regionen 2014-2018 (word)

 


Faktaägare: Gunilla Gunnarsson
Gemensam information uppdaterad: 9 oktober 2018

Regional information uppdaterad: 9 oktober 2018

Regionalt