Ledning och samverkan

Regionala cancercentrum (RCC) ska ha en tydlig ledningsorganisation och en stark förankring i landstings- och regionledningarna i sin sjukvårdsregion. De ska samverka med andra RCC och ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet. 

Händer vid ett konferensbordRCC:s ledningsfunktion i regionen ska ha ett tydligt mandat och rollfördelningen mellan RCC och linjeorganisationerna i landsting och regioner ska vara tydlig.

RCCs förutsättningar i sjukvårdsegionerna ser väldigt olika ut. Antalet landsting varierar och de regionala samverkans- och beslutsformerna skiljer sig åt en hel del. Detta avspeglas även i ledningsstrukturerna.

Mer om respektive RCCs ledningsstruktur och organisation hittar du under fliken Om RCC i respektive region.

Olika villkor men samma mål

För alla RCC gäller att cancerpatienter och närstående ska vara representerade i RCC:s beslutande eller rådgivande organ, liksom företrädare för akademisk forskning.

Alla RCC har etablerat någon form av patient- och närståenderåd med representanter från olika patientorganisationer. 
Se mer under fliken patient och närstående.

Alla RCC ska samverka nationellt (se RCC i samverkan) och ha system för att följa cancervårdens kvalitet (se Kvalitetsregister).


Regionalt innehåll


RCC Norr

I norra sjukvårdsregionen ingår landstingen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och region Jämtland Härjedalen. RCC Norr har ett tydligt uppdrag och är placerat inom en befintlig struktur: Norrlandstingens regionförbund.

Ledningsstrukturen innebär att RCC styrs av Norrlandstingens regionförbund. RCC Norr bereder ärenden och förbundsdirektionen beslutar. I de cancerfrågor där överenskommelse saknas ger förbundsdirektionen rekommendationer till landstingen efter beredning i RCC Norr.

Läs mer under Om RCC Norr / Organisation.

 


Faktaägare: Beatrice Melin, ordförande RCC i samverkan
Gemensam information uppdaterad: 23 oktober 2017

Regional information uppdaterad: 22 maj 2015

Regionalt