Gynekologisk cellprovskontroll

Nya rekommendationer från 2015 innebär att cellprover analyseras för humant papillomvirus (HPV). I januari 2017 fastställdes även ett nationellt vårdprogram med bland annat detaljerade rekommendationer till sjukvårdshuvudmännen om kallelseverksamhet och provtagning.

Kvinnor som regelbundet deltar i screeningprogrammet för gynekologisk cellprovtagning sänker redan idag risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent. Det nya screeningprogrammet kommer att stärka skyddet ytterligare.

Screeningprogram

Socialstyrelsen utfärdade nya rekommendationer för gynekologisk cellprovskontroll 2015. En stor förändring i och med detta är att cellproverna i första hand analyseras för HPV för kvinnor som fyllt 30 år. Det medför att känsligheten i de analyser som genomförs på cellprovet ökar ytterligare. I ett senare skede innebär det att de kvinnor som är över 50 år och tidigare testat negativt för HPV endast behöver genomgå en screening vart sjunde år. De närmaste åren kommer kvinnor mellan 50 och 64 år få en kallelse vart femte år. Kvinnor mellan 23 och 50 kallas till screening vart tredje år.

Ta del av socialstyrelsens rekommendationer

Vårdprogram

Ett nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer fastställdes i januari 2017. Det innehåller bland annat detaljerade rekommendationer om kallelseverksamhet, provtagning, utredning av avvikande cellprover, behandling av cellförändringar, kommunikation, kvalitetskrav på verksamheterna, krav på IT-system och utbildningsinsatser.

Ta del av vårdprogrammet

Rapport: Nationell och regional samordning – stöd till införande av nya screeningrekommendationer

Införandet av Socialstyrelsens nya screeningrekommendationer för livmoderhalscancer innebär stora förändringar för screeningsverksamheten. För att stödja landsting och regioner med införandet har ett antal nationella aktiviteter initierats, bland annat har RCC:s nationella arbetsgrupp för cervixcancerprevention haft i uppdrag att ta fram ett nationellt vårdprogram. Eftersom screeningverksamheten står inför stora förändringar har ett omfattande utbildningsmaterial tagits fram och varje sjukvårdsregion har fått ansöka om medel för att genomföra utbildningsinsatser för personal inom screeningverksamheten. En avgörande faktor för att screeningverksamheten ska kunna fungera ändamålsenligt och vara patientsäkert är att viss patientinformation kan delas mellan landsting och regioner. Så är inte fallet idag, därför har en förstudie genomförts för att utreda hur information ska kunna delas på ett säkert och effektivt sätt. Förstudierapporten finns som bilaga i denna rapport.

Ta del av rapporten här


Regionalt innehåll


Om livmoderhalscancerprevention i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om livmoderhalscancerprevention.

Bilaga 2J Utvecklingsplan livmoderhalscancerprevention

Landstingsspecifika rutiner för gynekologisk cellprovskontroll (GCK) på kvinnor hemmahörande i annat landsting inom norra regionen 

GCK utomlänskvinnor LVN 2016 (pdf)

GCK utomlänskvinnor NLL 2016 (pdf)

GCK utomlänskvinnor RJH 2016 (pdf)

GCK utomlänskvinnor VLL 2016 (pdf)

 


Faktaägare: Björn Strander
Ansvarig redaktör: Anna Nilsson
Gemensam information uppdaterad: 17 november 2017

Regional information uppdaterad: 14 augusti 2017