MENY

Organiserad prostatacancertestning

RCC har i uppdrag att stödja landstingen i att organisera prostatacancertestning av symtomfria män. Bakgrunden är att Socialstyrelsen avråder från screening för prostatacancer men ändå anser att dagens PSA-testning behöver göras mer strukturerad och jämlik.

Ett underlag med rekommendationer för hur prostatacancertestningen bör organiseras är fastställt av RCC i samverkan. 

Rekommendationer om organiserad prostatacancertestning (pdf)

Remissvar

Förslaget till ovanstående rekommendationer gick i september ut på
remiss till landsting och regioner samt till berörda specialistföreningar och patient- och närståendeorganisationer. Nu finns en sammanställning av remissvaren samt ett kommenterande dokument om hur svaren påverkade den slutliga utformningen av rekommendationerna.

Sammanställning av samtliga remissvar (pdf)

Kommentarer till remissvarens påverkan på utformningen av rekommedationerna (pdf)

Förstudier pågår i landstingen

Samtliga landsting arbetar under hösten och vintern 2018 med att göra förstudier kring hur PSA-testningen i landstinget fungerar i dag och vad som skulle krävas för en övergång till organiserad prostatacancertestning enligt RCCs rekommendationer. Förstudierna ska skickas till RCC den 31 januari. Mot bakgrund av förstudierna kommer landstingen att fatta beslut om att införa organiserad prostatacancertestning eller att avvakta.

Underlag till förstudie inför organiserad prostatacancertestning (pdf)

Organiseringen ska skapa jämlikhet och utveckling

Det finns flera syften med att organisera prostatacancertestningen. Det främsta syftet är att göra testningen mer jämlik. Ytterligare syften är att effektivisera handläggningen och att underlätta utvärderingen av kompletterande tester som kan göra testningen mer träffsäker. En genomgång av möjliga för- och nackdelar finns i dokumentet med rekommendationer. 

Skillnad mellan organiserad testning och screening

Den organiserade testningen ska inte förväxlas med screening. Socialstyrelsen avråder från screening med PSA-test och förklarar skillnaden så här:

”Organiserad PSA-testning innebär att män får tydlig information om PSA-provets för- och nackdelar och därefter tar individuella beslut om att testa sig eller inte. Organiserad PSA-testning ska därmed inte förväxlas med ett nationellt screeningprogram där testning rekommenderas, genom att männen får en direkt inbjudan till provtagning. Att genomföra organiserad PSA-testning inom ramen för forskning och utveckling är helt i linje med Socialstyrelsens rekommendationer i de nationella riktlinjerna för prostatacancer.”

Socialstyrelsens rekommendation gällande screening för prostatacancer


Faktaägare:Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 5 november 2018