Barncancer

Varje år insjuknar i Sverige cirka 350 barn och ungdomar under 18 år i cancer. Sedan 1980-talet har överlevnaden i barncancer ökat rejält och i dag överlever närmare 80 procent av barnen.

Ungefär en tredjedel av barnen diagnostiseras med någon form av leukemi, en tredjedel med hjärntumör och en tredjedel består av olika typer av tumörer i lymfkörtlar, njure, skelett eller andra delar av kroppen. Olika typer av cancer förekommer i olika åldrar. Barncancer är vanligast bland barn i förskoleåldern.

Forskningen inom barncancerområdet som har krävt internationellt samarbete på grund av ovanliga diagnoser och litet patientunderlag har resulterat i förbättrad överlevnad. Framgångsrik forskning har kunnat genomföras gällande bland annat kirurgiska metoder, strålbehandling, cytostatika, resistens mot behandling, komplikationer efter sjukdom och behandling, genetisk forskning, stamcellsforskning, målriktade terapier, immunterapi och genetik. Dessutom pågår forskning på det inte minst viktiga området omvårdnad av det cancersjuka barnet och stöd till anhöriga. Överlevnadskurva 2010 Svenska barncancerregistret

I Sverige finns det sex barncancercentrum (Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund) med upptagningsområden som i stort motsvarar Regionala cancercentrum (RCC). Barncancer ingår i RCC:s verksamhet. På respektive RCC finns det oftast regionala processägare/-ledare som arbetar med inriktning på uppföljning efter genomgången barncancerbehandling, samt andra frågor som rehabilitering, hemsjukvård och palliativ vård. 

Översyn av kompetesförsörjningen

En översyn av kompetensförsörjningen inom barncancer på kort och lång sikt har gjorts under 2016. Projektledare har varit Sophia Björk, SKL, och för arbetet utsåg RCC i samverkan en arbetsgrupp med regionala representanter.

I ett första steg genomfördes regionala kartläggningar för att få en samlad bild av hur kompetensförsörjningen inom barncancervården ser ut idag, samt vilka utmaningar som finns på kort sikt. I september hölls en nationell workshop med fokus på en vision om framtidens barncancervård.

Rapporten som innehåller förslag för att stärka barncancervårdens kompetensförsöjning finns här

Faktaägare: Eva Turup, processledare, konsultsjuksköterska, Barnonkologen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 2 november 2017