MENY

Gällande vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-08-26

5. Primär prevention

Rekommendation om primärpreventiva åtgärder kan inte ges då orsaken till sjukdomen är en kombination av genetisk predisposition och exponering för faktorer i omgivningen. Inverkan av exempelvis exogena faktorer går ej att uppskatta hos varje enskild person (Slager et al., 2014). Det är därför ytterst svårt att ge förebyggande råd.