MENY

Gällande vårdprogram aggressiva B-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-09-10.

18. Underlag för nivåstrukturering

Cytostatikabehandling av aggressiva B-cellslymfom bör bedrivas vid specialiserade onkologi-/hematologienheter, där det finns tillräcklig kunskap och resurser dygnet runt, året runt för att hantera komplikationer till behandlingen. 

Behandling med högdos metotrexat (Burkittlymfom, CNS lymfom, CNS-profylax) samt stamcellstransplantation bör begränsas till specialiserade enheter, i allmänhet universitetssjukhus.

Minimikrav för att bedriva diagnostik och behandling av patienter med aggressiva B-cellslymfom anser vi vara följande: 

  • Minst en specialist i lymfomonkologi eller hematologi. 
  • Möjlighet att ge transfusioner av erytrocyter och trombocyter även under helger. 
  • Organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa patienter bör kunna vårdas i isoleringsrum. 
  • Tillgång till intensivvård.
  • En organisation som säkrar tillgång till central venkateter inom ett dygn. 
  • Upparbetade rutiner för att frysa spermier från nydiagnostiserade patienter. 
  • Etablerad samverkan med infektionsspecialist, lungspecialist och tandläkare med erfarenhet av patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling. 
  • Möjlighet att säkra att patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling inte vårdas som överbeläggnings- eller satellitpatienter. 
  • Resurser för rapportering till kvalitetsregister och uppföljning av den egna vårdkvaliteten. 
  • Hög andel sjuksköterskor med >1 års erfarenhet av cytostatikabehandling (>50 %) 
  • Tillgång till rehabiliteringsteam. 
  • Rutiner för regelbundna diagnostiska konferenser med hematopatolog. 
   • Resurser för att kunna inkludera patienter i kliniska prövningar och patientnära vårdforskning.