MENY

Gällande vårdprogram aggressiva B-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-09-10.

20. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret.

≥95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum.

≥80 %

Tider från att remiss skickats till specialistklinik till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom*

Andel patienter i kliniska prövningar avseende primärbehandling.

≥10 %

Överlevnad 2 år efter diagnos för patienter <60 år

>80 %

Andel där kirurgisk biopsi utförts för diagnostik

≥75 %

 

* Samma målnivåer avses som i SVF är angivna för tid från beslut välgrundad misstanke till start av behandling.

Ovanstående indikatorer har beslutats av Svenska Lymfomgruppen.