MENY

Gällande vårdprogram aggressiva B-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-09-10.

22. Vårdprogramgruppens sammansättning

22.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.  Kapitlet om hemofagocytisk lymfohistiocytos har författats av två experter inom området, som vårdprogramgruppen vill rikta ett särskilt tack till:

Jan-Inge Henter, Professor, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Tatiana Greenwood, Specialistläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

22.2 Vårdprogramgruppen

Mats Jerkeman, ordförande
Professor, överläkare, Skånes Onkologiska Klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Region syd

Rose-Marie Amini
Professor, överläkare, Patologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Region Uppsala-Örebro

Anita Andersson
Patientrepresentant, Region syd

Per-Ola Andersson
Professor, överläkare, Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Region väst

Kristina Drott
Docent, överläkare, Skånes Onkologiska Klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund; Region syd

Karin Ekström Smedby
Docent, överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm, Region Stockholm-Gotland

Martin Erlanson
Med. dr., överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Region norr

Gunilla Enblad
Professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Region Uppsala-Örebro

Sverker Hasselblom
Med. dr., överläkare, studierektor, Hallands sjukhus, Varberg, Region väst

Ingemar Lagerlöf
Överläkare, Hematologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, Region sydöst

Karin Papworth
Med dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Region norr

Jeanette Thuné
Leg. sjuksköterska, Skånes Onkologiska Klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Region syd

22.3 Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro. Vårdprogramgruppens ordförande (MJ) har eller har haft tidsbegränsade arvoderade uppdrag för läkemedelsföretagen Celgene, Janssen, Gilead, Roche och Mundipharma.  RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet. 

22.4 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, vilken utsett Mats Jerkeman till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till profession och patientföreningar.

Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession.

  • Dietisternas riksförbund
  • RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering
  • RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC)
  • Servier
  • Sjuksköterskor i cancervård
  • Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR)
  • Svensk förening för palliativ medicin (SFPM)
  • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
  • Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
  • Svenska lymfomgruppen (SLG)

Patientföreningen Blodcancerförbundet har gett synpunkter genom att vara direktrepresenterad i arbetsgruppen.

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen, fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s respektive SLG:s och SFH:s hemsidor.