MENY

Gällande vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07

9. Prognosfaktorer

9.1 International Prognostic Scoring System for WM (IPSSWM)

IPSSWM är utvärderat inför primär behandling, före införande av behandling med rituximab och bör endast användas hos patienter med symtomatisk WM inför behandling och särskilt för att jämföra behandlingsresultat i studie (23).

Faktorer som predikterar sämre prognos 

  • Ålder > 65 år 
  • Hb ≤ 115 g/l 
  • TPK ≤ 100 x 109/l 
  • Beta-2-mikroglobulin > 3 mg/l  
  • M-komponent > 70 g/l 

 

5-årsöverlevnad (från start av primär behandling) 

  • Låg risk: ≤ 1 riskfaktor och ≤ 65 år (27 % av alla) 87 % 
  • Intermediär risk: 2 riskfaktorer och/eller > 65 år (38 % av alla) 68 % 
  • Hög risk: > 2 riskfaktorer (35 % av alla) 36 %

9.2 Andra prognosfaktorer

Andra faktorer som kan vara kopplade till sämre prognos är förhöjt LD, sämre performance status och lågt albumin.