MENY

Gällande vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-07

18. Underlag för nivåstrukturering

Patienter med gliom kommer under största delen av sin vårdtid och uppföljning att tas om hand i specialistvården. Detta sker enligt regionala förutsättningar, där neurokirurgiska, neurologiska och onkologiska kliniker har ansvaret under olika delar av vårdprocessen. Av stor vikt är att strukturen är väl känd och tydlig för patienten och de närstående, och att man under hela tiden har en tydlig kontaktperson, i regel kontaktsjuksköterska. Man måste ta särskild hänsyn till att dessa patienter förutom en malign sjukdom även har en hjärnskada vilket kräver extra stor tydlighet i vårdkedjan. 

Den neurokirurgiska verksamheten bör ske på regionkliniker med subspecialiserade neurokirurger med neuroonkologisk inriktning. Tillgång till neuropatolog för fryssnitt och neuroradiologi för specialiserad preoperativ utredning är nödvändig. Neuropatolog och neuroradiolog är också nödvändiga deltagare i den multidisciplinära diskussionen vid behandlingsbeslut. Möjligheten till dialog är väsentlig. 

Strålbehandling av patienter med CNS-tumörer sker idag på både region- och länskliniker. Protonbehandling via Skandionkliniken i Uppsala kan vara ett behandlingsalternativ för patienter med tumörer av grad I–III samt vid kraniospinal strålbehandling. Detta övervägande görs på respektive regionklinik och med en nationell MDK. 

Medicinsk behandling av gliom grad II–IV ges på region- och länskliniker och det bör finnas tillgång till en regional MDK. 

MR-bilder under behandlings- och uppföljningsskede bör bedömas av neuroradiolog.