MENY

Gällande vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-07

Bilaga 2. Cytostatikaschema

Temozolomid – konkomitant med strålbehandling

Indikation: Glioblastom primärbehandling (ev. även gliom grad III).

Temozolomid

75 mg/m² peroralt

Dag 1–42

Temozolomid tas 1 gång dagligen under hela strålbehandlingsperioden (dock som längst 49 dagar). Kapslarna ska sväljas hela med vatten. Fasta 1 timme före och efter intag av kapslarna. Vid kräkning efter kapselintaget får inga nya kapslar tas den dagen. Antiemetika rekommenderas första behandlingsdagen, därefter vid behov.

Överväg profylax mot Pneumocystis jiroveci med trimetoprim/sulfa (Bactrim Forte 1 x 1, mån-ons-fre), framför allt om lymfocyter < 0,5 eller högdos kortison under längre tid. Klinisk erfarenhet visar på få pneumocystisinfektioner och vårdprogramgruppen bedömer inte att PCP-profylax är obligatoriskt, trots FASS-texten.

Provtagning

 • Blodstatus inkl. neutrofila 1 gång/vecka. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.

Biverkningar

 • Benmärgstoxicitet, lätt illamående, hudutslag. Leversvikt finns som fallrapporter.

Dosreduktion

 • Behandlingen avbryts om neutrofila granulocyter < 1,5 eller TPK < 100, kan eventuellt återupptas då neutrofila granulocyter ≥ 1,5 och TPK ≥ 100.

Temozolomid – singelbehandling

Indikation: Gliom grad III–IV primärbehandling och recidiv av gliom.

Temozolomid

150–200 mg/m² peroralt

Dag 1–5

Ny kur dag 29.

För patienter som tidigare fått cytostatikabehandling är startdosen 150 mg/m². Om denna dos tolereras ökas dosen till 200 mg/m² inför kur 2. I Nationella regimbiblioteket finns därför två regimer – Temozolomid singelbehandling startdos, innebärande 150 mg/m2 samt temozolomid singelbehandling underhållsdos innebärande 200 mg/m2.

Kapslarna ska sväljas hela med vatten. Fasta 1 timme före och efter intag av kapslarna. Vid kräkning efter kapselintaget får inga nya kapslar tas den dagen.

Antiemetika i form av 5-HT3-blockare rekommenderas som regel, men alla patienter behöver det inte.

Överväg profylax mot Pneumocystis jiroveci med trimetoprim/sulfa (Bactrim Forte 1 x 1, mån-ons-fre), framför allt om lymfocyter < 0,5 eller högdos kortison under längre tid.

Provtagning

 • Blodstatus inkl. neutrofila rekommenderas både dag 22 och dag 28 inför ny cytostatikakur, men kan individualiseras. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.

Biverkningar

 • Benmärgstoxicitet, lätt illamående, hudutslag. Leversvikt finns som fallrapporter.

Dosreduktion

 • Behandlingen uppskjuts om neutrofila granulocyter < 1,5 eller TPK < 100. Om nadir med neutrofila granulocyter < 1,0 eller TPK < 50 reduceras dosen för nästkommande kur till 150 mg/m². Vid ytterligare benmärgstoxicitet enligt ovan dosreduceras ytterligare ett steg till 100 mg/m². Om detta ej tolereras avbryts behandlingen.

PCV

Indikation: Gliom grad II–III primärbehandling och recidiv av gliom

     

Lomustin (CCNU)

110 mg/m² peroralt

Dag 1

Vinkristin (Oncovin)

1,4 mg/m² iv

(max 2 mg)

Dag 8 + dag 29

Prokarbazin (Natulan)

60 mg/m² peroralt

Dag 8–21

Ny kur dag 43.

CCNU: Max kumulativ dos 1 000 mg/m² p.g.a. risk för lungfibros och njursvikt. Kapslarna sväljs hela! Fasta 3 timmar före och 1 timme efter intag av kapslarna. Vid kräkning efter kapselintag får inga nya kapslar tas.

Vinkristin: Vinkristin är starkt vävnads- och kärlretande vid extravasering! Risk för neurotoxicitet.

Prokarbazin: Undvika alkohol p.g.a. Antabusliknande effekt. Kombination med tyraminrik föda som mögelost och banan kan ge hypertension. Risk för allergisk hudreaktion. Kräver ej fasta. Licenspreparat.

Antiemetika i form av 5-HT3-blockare rekommenderas som regel.

Överväg profylax mot Pneumocystis jiroveci med trimetoprim/sulfa (Bactrim Forte 1 x 1, mån-ons-fre), framför allt om lymfocyter < 0,5 eller högdos kortison under längre tid.

Provtagning

 • Blodstatus inklusive neutrofila, el- och leverstatus inför varje ny kur.
 • Blodstatus inklusive neutrofila dag 29.

Biverkningar

 • Benmärgstoxicitet, illamående, neurotoxicitet, levertoxicitet, allergisk hudreaktion.

Dosreduktion

 • Behandlingen uppskjuts 1 vecka om LPK < 3,0 (alt. neutrofila < 1,5) eller TPK < 100.
 • Vid kvarstående peni förskjuts behandlingen ytterligare 1 vecka.
 • Då en kur blivit försenad med två veckor p.g.a. hematologisk toxicitet dosreduceras förslagsvis CCNU och prokarbazin med 25 procent. Om leuko-/neutropeni eller trombocytopeni kvarstår ges individuell behandling. Om en kur blivit uppskjuten mer än 4 veckor p.g.a. hematologisk toxicitet avbryts PCV-behandlingen.
 • Vinkristin reduceras eller uppskjuts ej p.g.a. leukopeni eller trombocytopeni.
 • Vinkristin stoppas vid neurotoxicitet grad II eller mer, men kan ev. återinsättas vid symtomregress, då i halverad dos.
 • Vid en allergisk hudreaktion avbryts behandling med prokarbazin.

Lomustin – singelbehandling

Indikation: Recidiv av gliom

Lomustin (CCNU)

100–130 mg/m² peroralt

Dag 1

Ny kur dag 43.

Max kumulativ dos 1 000 mg/m² p.g.a. risk för lungfibros och njursvikt.

Fasta 3 timmar före och 1 timme efter intag av kapslarna. Sväljs hela med vatten, får ej tuggas! Vid kräkning får inga nya kapslar tas.

Antiemetika i form av 5-HT3-blockare rekommenderas som regel.

Överväg profylax mot Pneumocystis jiroveci med trimetoprim/sulfa (Bactrim Forte 1 x 1, mån-ons-fre), framför allt om lymfocyter < 0,5 eller högdos kortison under längre tid.

Provtagning

 • Blodstatus inklusive neutrofila, el- och leverstatus inför varje ny kur.

Biverkningar

 • Benmärgstoxicitet, observera att detta ofta uppträder sent (4–6 veckor efter behandling). Illamående. Lungtoxicitet, njurpåverkan.

Dosreduktion

 • Uppehåll görs tills neutrofila granulocyter > 1,5 och TPK > 100. Dosreducera följande kur med cirka 25 procent. Om en kur blivit uppskjuten mer än 4 veckor p.g.a. hematologisk toxicitet avbryts behandlingen.

Karmustin

Indikation: Recidiv av gliom

Karmustin (BCNU)

100 mg/m² intravenöst
(max 200 mg)

Dag 1 + dag 2

Ny kur dag 43.

Licenspreparat. Obs! Ljusskydd och ej PVC.

Max kumulativ dos 1 000 mg/m² p.g.a. risk för lungfibros och njursvikt. Observera att eventuell tidigare behandling med lomustin ska räknas med i den kumulativa dosen.

Antiemetika i form av 5-HT3-blockare rekommenderas som regel.

Överväg profylax mot Pneumocystis jiroveci med trimetoprim/sulfa (Bactrim Forte 1 x 1, mån-ons-fre), framför allt om lymfocyter < 0,5 eller högdos kortison under längre tid.

Provtagning

 • Blodstatus inklusive neutrofila, el- och leverstatus inför varje ny kur.

Biverkningar

 • Benmärgstoxicitet, observera att detta ofta uppträder sent (4–6 veckor efter behandling). Illamående, lungtoxicitet, njurpåverkan. Kärlirriterande.

Dosreduktion

 • Behandlingen uppskjuts om neutrofila < 1,5 eller TPK < 100. Följande cykler dosreduceras förslagsvis med cirka 25 procent. Om en kur blivit uppskjuten mer än 4 veckor p.g.a. hematologisk toxicitet avbryts behandlingen.

Bevacizumab – lomustin

Indikation: Recidiv av glioblastom

     

Bevacizumab (Avastin)

10 mg/kg kroppsvikt iv

Dag 1, 15, 29

Lomustin (CCNU)

90 mg/m² peroralt
(max 160 mg cykel 1, sedan max 200 mg)

Dag 1

 

Ny kur dag 43.

Bevacizumab ges på 30–90 minuter = 90 minuter första gången, därefter 60 minuter och sedan 30 minuter/behandling om tidigare behandling gått utan anmärkning.

Lomustin: Fasta 3 timmar före och 1 timme efter intag av kapslarna. Sväljs hela med vatten, får ej tuggas! Vid kräkning får inga nya kapslar tas.

Max kumulativ dos 1 000 mg/m² p.g.a. risk för lungfibros och njursvikt.

Antiemetika i form av 5-HT3-blockare rekommenderas som regel inför intag av lomustin.

Överväg profylax mot Pneumocystis jiroveci med trimetoprim/sulfa (Bactrim Forte 1 x 1, mån-ons-fre), framför allt om lymfocyter < 0,5 eller högdos kortison under längre tid.

Provtagning

 • Kontroll av blodstatus, blodtryck och urinsticka inför varje behandling med bevacizumab.
 • Blodstatus inklusive neutrofila, el- och leverstatus inför varje ny kur.

Biverkningar

 • Bevacizumab: Hypertoni, tromboembolism, blödning, GI-perforation, anafylaxi, proteinuri.
 • Lomustin: Benmärgstoxicitet, illamående.

Dosreduktion

 • Uppehåll med lomustin görs tills neutrofila granulocyter > 1,5 och TPK > 100. Dosreducera följande kur med cirka 25 procent. Vid TPK < 50 uppskjuts bevacizumab tills TPK > 75. Om en cykel blivit uppskjuten mer än 4 veckor p.g.a. hematologisk toxicitet avbryts behandlingen.
 • Om BT > 150/100 uppskjuts bevacizumab tills normaliserat blodtryck.
 • Vid bevacizumabrelaterade biverkningar (grad III–IV) avslutas behandlingen.