Gällande vårdförlopp hudmelanom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Introduktion

Förändringar jämfört med tidigare version

Vid uppdateringen i december 2016 har gemensamma texter uppdaterats till senaste version. Utöver detta har följande ändringar gjorts:

Avsnitt

Ändring

Om malignt melanom i huden

Förtydligande av att lentigo maligna ingår i gruppen melanom in situ.

Flödesschema för vårdförloppet

Flödesschemat uppdaterat.

Utredningsförlopp

Block E (DT vid huvud-hals-melanom) ingår nu i block D (utvidgad excision m.m.). Övriga block är omdöpta (F blir E o.s.v.) men inte ändrade i övrigt.

Utredningsförlopp

Förloppet kan nu avslutas i och med block C (ställningstagande till utvidgad excision) om utvidgad excision inte behövs. Detta beslut ska kodas som Ingen ytterligare åtgärd.

Ledtider för nationell uppföljning

Ovanstående patienter är införda bland tiderna för nationell uppföljning. Tiden kan hittas i tabellen för ingående ledtider och är alltså inte ny i sig även om den inte följts upp tidigare.

Ledtider för nationell uppföljning

Den totala ledtiden för patienter där välgrundad misstanke sätts först vid PAD-besked kortas med 21 dagar (21 dagar är tiden mellan kliniskt välgrundad misstanke och PAD-besked).

Ledtider för nationell uppföljning

Fler behandlingstyper är införda, men inga nya tider.

Syfte med standardiserade vårdförlopp

Syftet med standardiserade vårdförlopp är att alla som utreds för cancermisstanke ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård. Det innebär att samtliga steg i processen och samtliga ledtider är beräknade utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv, alltså hur många dagar som krävs för att genomföra optimal handläggning och medicinsk behandling, men utan hänsyn till nuvarande organisation och arbetssätt. Vid implementering ansvarar respektive landsting för att skapa en organisation och resurser som möjliggör genomförande.

Om malignt melanom i huden

Det standardiserade vårdförloppet omfattar diagnoserna ICD-10: D03.0-9, C43.0-9, alltså såväl invasiva melanom som melanom in situ, inklusive lentigo maligna. Melanom i ögon, genitalier eller slemhinnor omfattas dock inte av detta standardiserade vårdförlopp.

Invasivt malignt hudmelanom utgjorde 2014 mer än 5 procent av alla registrerade tumörer i Sverige och var den 5:e vanligaste tumörformen hos kvinnor och 6:e vanligaste hos män. Samma år fick 1 855 män och 1 813 kvinnor invasivt melanom varav vissa hade flera melanom. Totalt diagnostiserades 3 752 invasiva hudmelanom och 3 212 in situ-melanom år 2014. År 2014 avled över 500 individer av melanom i Sverige.

Incidensen varierar med latitud och är nästan dubbelt så hög i västra och södra regionen jämfört med den norra regionen.

Melanomincidensen varierar även med ålder. Melanom är ovanligt bland barn och yngre vuxna men förekomsten ökar med stigande ålder. Medianåldern vid diagnos är 63 år hos kvinnor och 68 år hos män.

Majoriteten av alla melanom uppmärksammas av patienten själv eller en anhörig till patienten. 

Flödesschema för vårdförloppet