MENY

Gällande vårdförlopp hudmelanom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-12-07

Indikatorer för uppföljning

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.  

Från

Till

Tid*

Beslut välgrundad misstanke

Datum för besked till patienten om att utvidgad excision inte ska utföras (block C).
Kodas som Ingen ytterligare åtgärd.

26 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Datum för utvidgad excision och ev. portvaktskörtel­excision (block D).
Kodas som start av behandling, kirurgi.

33 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Datum för kompletterande lymfkörtelkirurgi (block H). Kodas som Start av behandling, annan.

57 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Datum för start av behandling, strålbehandling 

57 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Datum för start av behandling, läkemedel

57 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Datum för start av behandling, uppföljningsprogram enligt nationellt vårdprogram (kodas som exspektans)
(datum för behandlingsbeslutet).

57 kalenderdagar

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

*Tiderna gäller när den diagnostiska excisionen sker inom det standardiserade vårdförloppet. När välgrundad misstanke sätts först vid PAD (vid överraskningsfynd av melanom, där excisionen gjorts vid svag eller ingen misstanke om melanom) kortas tiden med 21 dagar (motsvarar att förloppet startar i block B, se tabell nedan).

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående ledtider:

Från

Till

Tid  

Beslut välgrundad misstanke

Block A (diagnostisk excision)

7 kalenderdagar

Block A (diagnostisk excision)

Block B (diagnosbesked)

14 kalenderdagar

Block B (diagnosbesked)

Block C (besök för ställnings­tagande till utvidgad excision och portvaktskörteldiagnostik)

5 kalenderdagar

Block C (besök för ställnings­tagande till utvidgad excision och portvaktskörteldiagnostik)

Block D (utvidgad excision, ev. med portvaktskörteldiagnostik)

 

7 kalenderdagar

Block D (utvidgad excision med portvaktskörteldiagnostik) inkl. ev. MDK 1

Block F (PAD-svar till patienten)

10 kalenderdagar

Block F (PAD-svar till patienten)

Block H (lymfkörtelkirurgi)

14 kalenderdagar

Beslut om behandling vid stadium IV-sjukdom

Start av onkologisk behandling

14 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för hudmelanom”.

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen hudmelanom (med diagnoskoder enligt 1.3).

Andel patienter av de som fått diagnosen hudmelanom (med diagnoskoder enligt 1.3) som anmälts till standardiserat vårdförlopp.

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.  

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet: 

Indikator

Målvärde

Relativ/melanom-specifik 5-årsöverlevnad

≥ 90 procent

Andel patienter med malignt hudmelanom som har en tumörtjocklek på ≤ 1,00 mm

≥ 70 procent

Andel patienter som genomgår portvaktskörtelbiopsi, av de patienter med malignt hudmelanom som blivit rekommenderade detta

≥ 80 procent