MENY

Gällande vårdprogram huvud- och halscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-08-25.

Bilaga 4: Översikt över palliativa regimer vid skivepitelcancer samt spottkörtelcancer

Dosering och premedicinering sker enligt lokala riktlinjer.

Skivepitelcancer

Kombinationsbehandlingar

 • PF, cisplatin + 5-Fluorouracil
  Vid nedsatt hörsel och eller nedsatt njurfunktion är carboplatin ett alternativ till cisplatin, med jämförbar men sannolikt något lägre effekt.
 • 5-Fluorouracil peroralt givet som capecitabine dag 1 tom 14 har sannolikt samma effekt som intravenöst tillfört 5-FU. Kapslarna kan slammas upp i vätska för att underlätta peroral tillförsel och tillförsel via sond.
 • Tillägg med EGFR hämmare, cetuximab, har i en randomiserad fas III studie (1) visat förlängd överlevnad jämfört med enbart platinapreparat + 5-Fluorouracil, med en medianöverlevnad på 10.1 jämfört med 7.4 månader.

En studie med tillägg av panitumumab till PF har visat liknande resultat, dock utan signifikant förlängd överlevnad.

Tripletkombinationer (olika kombinationer av taxaner, platinapreparat, 5-Fluorouracil, ifosfamid) har i små studier visat hög responsgrad kring 50 % men med uttalad toxicitet, främst febrila neutropenier, och utan förlängd överlevnad jämfört. med PF och kan därför inte rekommenderas vid palliativ cytostatikabehandling.

 • Carboplatin-paclitaxel kombinationen uppvisar sannolikt samma tumöreffekt som PF i den palliativa situationen men detta är inte vetenskapligt bevisat varför det är  andrahandsvalet. Carboplatin-Paclitaxel kan ges polikliniskt och är ett bra alternativ när en något lindrigare behandling first-line önskas.
 • Paclitaxel- capecitabine uppvisar i en dansk studie (2) en responsrat (CR+PR) på 42 % med låg toxictet.

 

Monoterapier

 • Taxaner, paclitaxel, docetaxel i veckodos är väl tolererat och ger respons hos c:a 30% av patienterna, dock sannolikt inga kompletta remissioner.
 • Samma responsrat ses vid singelbehandling med capecitabine.
 • Gemcitabine i veckodos har visat aktivitet vid nasofarynxcancer men inte vid andra HH tumörer.
 • Metotrexate i singelbehandling, givet som veckodos, alternativt i kombination med 5-FU samt leukovorin, är välbeprövade palliativa regimer med låg toxicitet och effekt i 10-30%.
 • EGFR hämmare i singelbehandling har visat sig ha en knappt 10 % effekt (3).

Spottkörtelcancer

 • Kombinationen CAP, cyklofosfamid, doxorubicin, cisplatin; uppvisar respons hos 40-50%.
 • Ett alternativ är PAX; cisplatin, doxorubicin och capecitabine.
 • För patienter i yngre ålder med gott allmäntillstånd är TIP; Ifosfamid med mesna, paclitaxel och cisplatin ett alternativ, dock ofta med hög toxicit.
 • Cisplatin + gemcitabine visar effekt i drygt 20 % av fallen.
 • Vinorelbine, paclitaxel (utom vid adenoidcystisk cancer) visar i singeldrog behandling, i veckodoser, effekt hos 10-20 % av patienterna.

Överuttryck av tillväxtstimulerande receptorer även vid spottkörtelcancer har medfört försök med tyrosinkinashämning dock utan tillräcklig antitumoral effekt för att ingå i behandlingsrekommendationer. Inte heller vid c-kit uttryckande tumörer ses övertygande effekt av tyrosinkinashämmare.

Referenser bilaga 4

  1. Vermorken JB, Specenier P Optimal treatment for recurrent/metastatic head and neck cancer Ann Onc  21 supl 2010 vii 252-vii261
  2. Bentzen JD1, Hansen HS. Phase II analysis of paclitaxel and capecitabine in the treatment of recurrent or disseminated squamous cell carcinoma of the head and neck region. Head Neck. 2007 Jan;29(1):47-51.
  3. Fury MG, Sherman E, Lisa D, Agarwal N, Algazy K, Brockstein B, Langer C, Lim D, Mehra R, Rajan SK, Korte S, Lipson B, Yunus F, Tanvetyanon T, Smith-Marrone S, Ng K, Xiao H, Haque S, Pfister DG. A randomized phase II study of cetuximab every 2 weeks at either 500 or 750 mg/m2 for patients with recurrent or metastatic head and neck squamous cell cancer.J Natl Compr Canc Netw. 2012 Nov 1;10(11):1391-8.