MENY

Gällande vårdförlopp gallblåsa och perihilär gallgång

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

 

 

Block A 

Anamnes och klinisk undersökning, inkl. funktionsstatus enligt WHO och värdering av samsjuklighet. 

Fyrfas DT lever eller MRT lever med iv-kontrast 

DT thorax

Vid perihilär tumör: MRT/MRCP

Block B

MDK

Block C    

Kompletterande utredning, t.ex.:

- Borstcytologi

- FISH 

- Kolangioskopi

- EUS (endoskopisk ultraljudsundersökning)

- Klinisk fysiologi

- Ultraljudsledd biopsi

- Tumörmarkörer

Block D        

Gallvägsavlastning

 

Resultat av block A och B

Åtgärd

Tumörspecifik behandling är aktuell.

Block C och D utförs vid behov.

Palliativ behandling med best supportive care är aktuell.

Behandlingsbeslut.

Diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

 

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • leverkirurg
  • radiolog inom området
  • onkolog och/eller hepatolog/gastroenterolog
  • kontaktsjuksköterska 
  • föredragande med kännedom om patienten
  • koordinatorsfunktion
  • vid behov patolog 
  • vid behov interventionell radiolog
  • vid behov endoskopist
  • vid behov palliativ kompetens.

Klassifikation och beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Registrering sker i det nationella kvalitetsregistret i enlighet med sedvanliga rutiner.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block A.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar.

Att optimera patienten inför kommande behandling är ett delat ansvar genom hela vårdkedjan.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning och alkohol före kurativt syftande behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta. 

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen.

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen, vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.