Patientöversikt för bättre behandling av avancerad prostatacancer

Patientöversikt prostatacancer ger snabbt en helhetsbild av det komplicerade sjukdomsförloppet vid avancerad prostatacancer.

Patientöversikten på INCA-plattformen ger en grafisk presentation av den enskilde patientens sjukdomsförlopp och läkemedelsbehandling. Aktuella data för sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet sammanfattas grafiskt. Ett arbete har pågått för att utveckla en registrering av PROM-enkäten. Registreringen är nu färdigutvecklad och sattes i drift februari 2017.

Förhoppningen är att patientöversikten kommer att förenkla och effektivisera vården av män med avancerad prostatacancer. Den kommer att underlätta patientmötet i kliniken, vara ett verktyg för verksamhetsstyrning och förbättringsarbete och bli en nationell plattform för forskning om avancerad prostatacancer.

Läs mer om patientöversikt för prostatacancer på nationella prostatacancerregistrets (NPCR) webbplats.

Patientöversikt på NPCR